zondag 8 juli 2018

Een gesprek onder vier ogen - Johannes 3:1-3.

Samenvatting toespraak zondagmorgen 8-7-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel.: 020-6227742.
Thema toespraak: ‘Een gesprek onder vier ogen’ (1) n.a.v. Johannes 3:1-3.

Twee mannen hebben in het holst van de nacht een indringend gesprek onder vier ogen. Het zijn Jezus en Nicodémus. We gaan luisteren waar ze het zoal over hebben. We vinden dit gesprek in Johannes 3:1-21. In dit bijbelgedeelte staat ook de bekendste bijbeltekst, Johannes 3:16. Lees hem.
Vaak wordt deze tekst gebruikt bij evangelisatieacties. Het lijkt soms een soort toverformule. 
Geloof dit en je bent gered. Maar zo werkt het niet. We zullen dit horen. Dit gesprek onder vier ogen verdelen we in: 1) Nicodémus en Jezus; 2) Jezus en Nicodémus en 3) Jezus alleen.

1) Nicodémus en Jezus (nummer 1,2)
En er was een mens, zo begint dit hoofdstuk. Een gewoon mens. Wie is die mens? Het is Nicodémus, een Farizeeër en overste van de Joden. 
Zijn rangen worden door de evangelist Johannes neergezet. Ga maar na. Hij was Farizeeër. In de tijd van de Heere Jezus een belangrijke geestelijke leider. De wet van de tien geboden hielden ze strikt. 
Vaak werden ze door anderen om raad gevraagd en als Rabbi, meester, leraar, aangesproken. 
Ook was Nicodémus een overste van de Joden. Hij was lid van het Sanhedrin, de Joodse hoge raad. Nicodémus heeft het ver geschopt. Toch wordt hij, geïnspireerd door de Heilige Geest, mens genoemd. Dit betekent: leven tussen zonde en dood. Wat een vernedering. De mens heeft immers de levensband met God doorgesneden. We noemen dit een ‘gevallen’ mens. Zonder levende relatie met de Heere. Zo ziet God Nicodémus. Ondanks z’n positie. 

Ook wij kunnen het met onze gegeven talenten ver hebben geschopt. Misschien titels voor onze naam. En dat mag, maar verbeeld je niets. Je blijft mens. Een gevallen mens. Zo ziet God ons. 
Wat een schuld hebben we daardoor in Gods ogen. Daar is geen helen aan van onze kant. Tenzij dé Verbíndende Mens Jezus die verbinding heelt. Hij kan en wil helen wat mensen stuk hebben gemaakt.  

Nicodémus kwam ’s nachts tot Jezus. Bij Jezus kun je immers altijd terecht. Al is het midden in de nacht. Hij ziet graag dat mensen die doortrokken zijn van zonde en dood, tot Hem komen. Doe het maar. Jezus wil Zijn Naam graag eer aandoen. Hij is de Bevrijder van zonde en dood. Bid op je bed of waar dan ook tot Jezus. Bid maar: trek mij, dan zal ik tot U komen. Jij bent het toch die dit doet? 

Nicodémus wil Jezus spreken onder vier ogen. Niemand mag dit weten. Wat zouden de mensen wel denken. De hoge functionaris die met vragen zit? Wat Nicodémus pas later zal belijden is, dat Jézus dit gesprek met hem wilde. Hij trekt aan hem. Alle actie gaat altijd van Hem uit. Dáárom komt deze mens Nicodémus tot de Verbindende Mens. Hij is de gespreksleider in dit gesprek onder vier ogen. 
Nicodémus komt met zijn kennis tot Jezus. Hij zegt: wij weten. Dit woord betekent door en door kennen. Nicodémus heeft goed over de persoon Jezus nagedacht. Dat is in hem te prijzen. Deden wij dat ook maar. Jezus roept op de Schriften te onderzoeken. Die getuigen van Hem (Johannes 5:39).  

De rabbi Nicodémus spreekt Jezus aan als Rabbi. Hij weet: Deze Rabbi is bijzonder. Deze Rabbi doet wonderlijke tekenen. Deze Rabbi, deze Leraar is van God gekomen. God is met Hem. Is Hij soms de beloofde Messias? Daarom zegt hij: Wij weten, dat Gij zijt een Leraar… Niet dé Leraar. Daarin hoor je z’n twijfeling. Hij wil er meer van weten en begínt het gesprek. Vandaar: Nicodémus en Jezus.

Nicodémus weet veel. Ook theologisch. Toch ontbreekt hem nog de échte kennis. De hartskennis. 
Dat is niet vreemd. Niemand heeft die kennis tenzij de Heilige Geest dat geeft in ons innerlijk. 
De Heere Jezus laat het Nicodémus en ons dan ook weten. Hij gaat niet op de woorden van Nicodémus in. Nee, de Heere Jezus gaat gelijk naar de kern. Wat een les voor Nicodémus en ons. 

2) Jezus en Nicodémus (nummer 3)
Vanaf nummer drie krijgt dit gesprek onder vier ogen een wending. Jezus antwoordt Nicodémus, zonder dat er eigenlijk een vraag gesteld is. Jezus neemt het gesprek over. Nu wordt het Jezus en Nicodémus. Hij is en blijft altijd de Gespreksleider. De Gespreksleider bij uitstek heeft een punt. 
Een heel belangrijk punt. Dat zet Hij in met: voorwaar, voorwaar. Je mag ook zeggen: amen, amen. Wij zouden zeggen: ik zweer het je, zeker weten. Wat is dan het belangrijke agendapunt dat Jezus inbrengt? 


Luister maar: Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. 
Deze woorden komen binnen bij Nicodémus. Hij is er even stil van in die stille nacht. Daarna gaat hij een soort discussie met Jezus aan. Dat win je nooit. Dat hopen we volgende keer te horen. 

Voor nu de zaak die Jezus aansnijdt: wederom geboren worden. Jezus zegt dit niet alleen tegen de Farizeeër Nicodémus, maar ook tegen ons. Tot de dag van vandaag roepen deze woorden weerstand en vragen op. Onder nette kerkmensen, maar ook bij mensen die een andere godsdienst aanhangen. Ook bij de zogenaamde seculieren. Jezus zegt immers: tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Iemand: iedereen heeft die wedergeboorte nodig om Gods nieuwe wereld te kunnen zien. Dan moet dit toch wel een heel belangrijk agendapunt zijn dat Jezus aansnijdt.
Het gaat hier om de kern van de christelijke godsdienst. Hier worden alle zelfredzaamheden bij de wortel afgesneden. Het gaat immers om wederom geboren worden. Dat is passief. 

Wat is dan wederom geboren worden? Ik zal het duidelijk maken met een voorbeeld.
Stel dat iemand een dikke BMW heeft. Met de nieuwste technische snufjes. Maar in die BMW zit geen motor. Je kunt er heel trots in gaan zitten, maar je kunt er niets mee. Die BMW is geen cent waard. De motor is het hart van die BMW. Daar zit alles in om de auto in beweging te zetten.
Wedergeboorte is de motor, het hart, van de christelijke godsdienst. Dit is de kern. Die motor, die liefde, zet alles in beweging richting de Heere, Die die motor gaf en draaiende houdt. In dié motor zit geloof in Christus, berouw en belijdenis van zonden. Maar ook de drang om voor God en de naaste te leven. Deze dingen zijn een levenslang proces. Je leert ze steeds intensiever met vallen en opstaan.

Wederom geboren worden is van Boven geboren worden. Deze kern missen andere godsdiensten. Daar moet de méns iets doen om het weer in orde te maken met God.  

Nicodémus kwam met zijn nieuwsgierig vragen en kennis tot Jezus. Dat was goed. De buitenkant van Nicodémus was prachtig. Net als bij de BMW. Maar het hart, de motor van de liefde die alles in gang zet, ontbrak nog. Maar Jezus gaat daar verandering in aanbrengen. Alleen Hij kan dit.   

Volgende keer hopen we te luisteren naar Nicodémus’ vragen. Voor nu: wederom geboren worden is Gods werk. Maar dit wil niet zeggen dat jij met je armen over elkaar daarop moet wachten. De Heere gebruikt Zijn Woord en Geest om deze wedergeboorte te geven. Dit zijn Zijn twee handen om mensen vast te pakken. Die twee handen zijn aanwezig in de samenkomsten. Je ontloopt dus die handen door de samenkomsten niet of matig te bezoeken. Of door je Bijbel dicht te laten. Dan sluit je jezelf buiten Zijn liefdeshanden. Hij zegt: bekeer je. Geef je gewonnen in deze doorboorde en wenkende liefdeshanden. In de handen van Christus ben je voor eeuwig veilig. Amen.  

English version

Summary speech Sunday morning 8-7-2018. Pastor/ Evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel .: 020-6227742.
Theme speech: 'A conversation in private' (1) after John 3: 1-3.

Two men in the middle of the night have a profound conversation in private. They are Jesus and Nicodemus. We're going to listen to what they're talking about. We find this conversation in John 3: 1-21. This Bible section also contains the most familiar biblical text, John 3:16. Read it.
This text is often used in evangelical actions. It sometimes seems like a kind of magic formula.
Believe this and you are saved. But it does not work like that. We will hear this. We divide this conversation in private: 1) Nicodemus and Jesus; 2) Jesus and Nicodemus and 3) Jesus alone.

1) Nicodemus and Jesus (number 1,2)
And there was a man, that's how this chapter begins. An ordinary person. Who is that person? It is Nicodemus, a Pharisee and chief of the Jews.
His ranks are put down by the evangelist John. Just keep track. He was a Pharisee. In the time of the Lord Jesus an important spiritual leader. They kept the law of the ten commandments strictly.
They were often asked for advice by others and approached as Rabbi, master, teacher.
Nicodemus was also a Superior of the Jews. He was a member of the Sanhedrin, the Jewish high council. Nicodémus went far in the world. Yet, inspired by the Holy Spirit, he is called man. This means: living between sin and death. What a humiliation. After all, man has cut the life bond with God. We call this a 'fallen' human being. Without a living relationship with the Lord. That is how God sees Nicodemus. Despite his position.

We too could have gone far in the world with our given talents. Maybe titles for our name. And that’s allowed , but do not fancy anything. You remain human. A fallen man. That is how God sees us.
What a debt we have in God's eyes because of that. There is no healing on our part. Unless the Connecting Man Jesus heals that relationship. He can and will heal what people have broken.

Nicodemus came to Jesus at night. You can always go to Jesus. Even  in the dead of night. He likes to see people, who are permeated by sin and death, come to Him. Do it. Jesus wants to honour His Name. He is the Redeemer of sin and death. Pray on your bed or anywhere else to Jesus. Pray: Draw me, then I will come to You. It is you who does this, isn’t it?

Nicodemus wants to speak to Jesus in private. Nobody is allowed to know this. What would people think? The senior official who is worried by questions? What Nicodemus will confess later is that Jézus wanted this conversation with him. He draws him. All action always originates from Him. That is why this man Nicodemus comes to the Connecting Man. He is the discussion leader in this conversation in private.
Nicodemus comes to Jesus with his knowledge. He says: we know. This word means knowing through and through. Nicodemus has thought carefully about the person of Jesus. That is to his credit . If only we did that too. Jesus calls to search the scriptures. They testify of Him (John 5:39).

The rabbi Nicodemus addresses Jesus as Rabbi. He knows: This Rabbi is special. This Rabbi does wondrous signs. This Rabbi, this Teacher is sent by God. God is with Him. Might He be  the promised Messiah? That is why he says: We know that you are a teacher ... not the teacher. You perceive his doubts in that. He wants to know more about it and starts the conversation. Hence: Nicodemus and Jesus.

Nicodémus knows a lot. Theologically too. Yet he still lacks the real knowledge. The heart knowledge.
That is not strange. No one has that knowledge unless the Holy Spirit gives it within us.
That’swhy the Lord Jesus starts to teach  Nicodemus and us the way of salvation. He does not respond to the words of Nicodémus. No, the Lord Jesus goes directly to the heart of the matter. What a lesson for Nicodemus and us.

2) Jesus and Nicodémus (number 3)
From number three onwards, this conversation in private gets a transposition. Jesus answers Nicodemus, without actually asking a question. Jesus takes over the conversation. Now it becomes Jesus and Nicodemus. He is and always remains the Discussion Leader. The Discussion Leader par excellence has a point.
A very important point. He starts with: verily, verily. You may also say: amen, amen. In our common language we would say: I swear to you, for sure. What then is the important agenda item Jesus introduces?

Listen: Unless someone is born again, he can not see the Kingdom of God.
These words come in at Nicodémus. He is silent for a moment in that quiet night. Then he starts a kind of discussion with Jesus. You can never win that. We hope to hear that next time.

For now the matter that Jesus is talking about: being born again. Jesus says this not only to the Pharisee Nicodemus, but also to us. Until today these words evoke resistance and questions. Among neat,proper church people, but also among people who adhere to a different religion. Also with the so-called seculars. After all, Jesus says: unless that someone is born again, he can not see the Kingdom of God. Someone: everyone needs that rebirth to be able to see God's new world. Then this must surely be a very important agenda item that Jesus broaches.
This is the heart of the Christian religion. Here all self-sustainabilities are cut off at the root. After all, it is about being born again. That is passive.

What then is born again? I will make it clear with an example.
Suppose someone has an expensive BMW. With the latest technical gadgets. But there is no engine in that BMW. You can  proudly sit down behind the wheel,  but you can not do anything with it. That BMW is not worth a farthing. The engine is the heart of that BMW. That engine is essential and contains all to put the car in motion.
Rebirth is the engine, the heart, of the Christian religion. This is pivotal,the paramount part. That engine, that love, sets everything in motion towards the Lord, Who gave that engine and keeps it running. In that engine there is faith in Christ, repentance and confession of sins. But also the urgency,the drive to live for God and the neighbour. These things are a lifelong process. You learn them more and more intensively with trial and error.

Being born again is born from Above.  Other religions lack this core . There, man must always do something to make it right with God again.
Nicodemus came to Jesus with his inquisitive questions and knowledge. That was good. The exterior of Nicodémus was beautiful. Just like the BMW. But the heart, the engine of love that triggers everything, was still missing. But Jesus is going to change that. Only He can do this.

Next time we hope to listen to Nicodémus' questions. For now: being born again is God's work. But this does not mean that you have to wait for it with arms folded. The Lord uses His Word and Spirit to give this rebirth. These are His two hands to take hold of people. Those two hands are present in the meetings. You are shying away from those hands by not or moderately attending the meetings. Or by leaving your Bible closed. Then you shut yourself out of His love hands. He says: repent. Yield yourself in these pierced and beckoning love hands. In the hands of Christ you are safe forever. Amen.