zondag 7 oktober 2018

Jezus en de Samaritaanse vrouw (4) - Johannes 4:25-30 en 39-42

Samenvatting toespraak zondagmorgen 7-10-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl Tel.: 020-6227742.Thema: ‘Jezus en de Samaritaanse vrouw’ (4) n.a.v. Johannes 4:25-30 en 39-42

De laatste weken hebben we geluisterd naar deze leerzame geschiedenis. Vandaag nog één keer.

Verlangen naar meer (Vers 25)
Na alles wat de Samaritaanse vrouw gehoord heeft, zegt ze: Ik weet dat de Messías komt. Wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen. Ze wil er meer van weten. 
Ze heeft het over de Messías, het Oud-Testamentische woord voor Gezalfde. We zouden nu zeggen de beëdigde. Het Oud-Testamentische woord Messías is in het Nieuwe Testament Christus. 
Ze heeft nog steeds niet in de gaten dat deze vreemde man de Messías, de Christus is. Ze weet wel dat het een bijzonder Iemand is Die met haar praat. Zie vers 19. 

Hier zie je dat de Heere de leiding heeft in bekering van mensen. Hij liet haar eerst merken dat Hij wist wat haar zonde was. Vervolgens maakt Hij haar op een verborgen manier verlangend naar Hem. Deze bijzondere Persoon. Verlangen naar Hem is nog niet hetzelfde als Hem door het geloof zien. 
Er moet licht over Hem vallen vanuit de Bijbel. Zul je onthouden dat wij niet de beschikking hebben over Christus, maar Hij over ons? We kunnen maar niet op eigen houtje geloven. Daar is Gods genade voor nodig en mogelijk.

Hij maakt Zich bekend (Vers 26)
Na haar opmerkingen over de Messías sluit de Heere Jezus aan bij haar woorden. Hij zegt: Ik ben de Messías, de Christus Die met je spreekt. Wat moet dat voor haar geweest zijn.

Twee dingen kunnen we hieruit leren. 
Ten eerste zie je dat Christus Zich moet ‘openbaren’. Dan pas kun je met je hart in Hem geloven. 
Het is net als met een belangrijk monument dat onthuld wordt. Terwijl het kleed over het monument hangt zien de omstanders wel de contouren van het monument. Hoe het er in werkelijkheid uitziet blijft verborgen totdat het doek eraf wordt getrokken. 
Zo kunnen mensen door het Woord ‘contouren’ zien van Christus. Er kan een begeerte zijn naar Hem. Hoe Hij eruit ziet, wordt pas duidelijk als de Heilige Geest ‘het doek’ van Hem aftrekt. Met andere woorden: als Hij geopenbaard wordt in het hart. 
Dan kun je niet anders dan geloven in Hem. Dan geloof je niet alleen met je verstand in Hem, maar dan wordt het een zaak van het hart. Dan wordt Hij je Liefste. 

Ten tweede leren we hieruit de bereidheid van Christus om Zich te bemoeien met zondaren. Hij is zo gewillig! Hij zoekt omgang met zondaren om ze tot bekering te brengen. Hoe iemand ook leeft, Hij zoekt ze op. Daar gebruikt Hij Zijn Woord voor, net als bij de Samaritaanse vrouw. Dit is tegelijk een dringende reden om zoveel als mogelijk is onder het Woord te komen. 
Er is niemand te slecht of te goed voor Hem. Hij doet niets liever dan mensen pasklaar maken voor Hem. Laat je overweldigen door de gewilligheid en liefde van deze vriendelijke Christus.

Gevolgen (Vers 28-30)
Nu de Samaritaanse vrouw Hem kent met haar hart, kan ze er niet van zwijgen. 
Ze gaat naar de stad en gaat evangeliseren. Ze nodigt alle mensen uit tot Hem. Ze was tot de put gekomen om water te halen. Nu nodigt ze alle mensen uit tot de Fontein Christus van levend water. 

Wat een voorbeeld voor alle ware christenen. Laten ze net als deze vrouw uit eigen ervaring mensen uitnodigen tot Hem. Als we zeggen gelovigen te zijn, geloven we ook dat iedereen buiten het ware geloof in Christus verloren is. Wat een ernst en drang moet dat geven om Hem bekend te maken. Daarin mogen de ware gelovigen geen afwachtende houding aannemen. Wij en alle mensen zijn op weg naar Gods rechterstoel. We zijn op weg naar de eeuwigheid. De eeuwigheid kent twee mogelijkheden. Of door genade naar de hemel waar Christus is of door eigen schuld eeuwig verloren. De Samaritaanse vrouw voelde deze ernst. Daarom gaat ze naar haar stadgenoten.

Ze zegt tegen hen: komt ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Alles. 
De Heere Jezus heeft haar maar één bepaalde zonde voor ogen gesteld. Maar ze gelooft dat haar hele zondige leven voor Hem open ligt. Dit kan niemand anders dan de Christus zijn. Ze gelooft dat Hij Profeet, Priester en Koning is. (zie toespraak van vorige week, 30-9-2018).

Er valt nog iets op. Ze zegt niet: kom en geloof, maar kom en zie. Ze heeft een uitnodigende benadering. Zo deed de discipel Filippus ook bij zijn vriend Nathánaël (Johannes 1:47). 
Kom en overtuig je zelf dat het waar is wat ik heb gezegd. Wat een liefdevolle benadering.  

Wat is het resultaat van haar uitnodigende benadering? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot Hem. Dus niet tot haar, maar tot Hem. Zij was alleen het middel daartoe. 

Vrouwen en meisjes onder ons: ben je door wedergeboorte een waar gelovige geworden? Zie dan hier jullie taak. Een vrouw kan onder Gods zegen tot zegen zijn in een familie, gemeente of werkkring. 
De eerste die in Europa gedoopt werd, was niet een man, maar een vrouw (Handelingen 16:15). 
Laten vrouwen niet denken dat alleen mannen mogen getuigen. Nee, juist vrouwen en meisjes kunnen zoveel betekenen (Spreuken 31:10-31). De Samaritaanse vrouw was veel minder geleerd dan de theoloog Nicodémus (Johannes 3:1-21). Toch was ze veel vrijmoediger dan hij. Wat een les.

Velen geloven (Vers 39)
Haar uitnodigende benadering draagt door de genade van de Heere vrucht. Velen geloven in Christus. Waarom? Omdat ze had gezegd: kom, zie een Mens Die mij alles gezegd heeft wat ik misdaan heb. Wat een eenvoudig getuigenis niet kan uitwerken. Wij zoeken het vaak in het groot. 
In grote evangelisatiecampagnes. Natuurlijk kan de Heere ook daar Zijn zegen over geven. 
Begin maar in het klein. Begin bij jezelf en bij hen die het dichtst bij je staan. Getuig tegen die buurman of buurvrouw, medestudent en collega. Niet plichtmatig, maar omdat je niet anders kunt. Omdat je er weet van hebt uit eigen ervaring. Dan is het met recht: mond tot mond ‘reclame’. 

Een verhoord gebed (Vers 40)
De Samaritanen zijn zo vol van Hem dat ze vragen of Hij nog een poosje bij hen blijft. Wat een begeerte hadden de Samaritanen naar de woorden van het eeuwige leven. Zo’n begeerte slaat Hij nooit af. Dat blijkt, want Hij blijft er nog twee dagen. Ze hebben aan Zijn lippen gehangen. 
Leer hieruit dat de Heere het gebed van iemand die dorst naar Hem, nooit afwijst. Zelfs als we geen geestelijke dorst hebben, mag je bidden om geestelijke dorst te krijgen. Jij bent immers niet geschikt voor Christus, maar Hij is wel geschikt voor jou. Met andere woorden: Hij wil je geestelijke dorst geven. Wat wil je nog meer?

Geloofsgetuigenis (Vers 41,42)
De Samaritanen zeggen tegen haar: wij geloven het niet meer alleen omdat jij het ons vertelde. Maar we geloven nu omdat we Hem Zelf hebben gehoord. Deze vrouw moet er tussenuit. Alleen Christus moet overblijven. Daarom zeggen de Samaritanen: wij weten van Hem dat Deze de Christus is, de Zaligmaker der wereld. Hij is gekomen om allerlei mensen uit de hele wereld zalig te maken. 

Tot slot
We gaan deze geschiedenis afronden. Is het een wonder voor je dat Hij een Zaligmaker der wereld is omdat je die wereld bij jezelf vindt? Hebben we weet van zonden en haten we die? Hebben we Christus lief en rusten wij alleen op Hem voor onze zaligheid? Ben je een burger geworden van Zijn Koninkrijk? Als dat zo is moet je ook de lifestyle van het Koninkrijk leren kennen. In dat koninkrijk gelden andere wetten dan erbuiten. Je doet een doorgaande ’inburgeringscursus’. 
Als je vanuit het buitenland naar Nederland komt, moet je onze taal en gewoonten leren. Dit geldt ook wanneer je een onderdaan van Koning Jezus wordt. Daar geldt een grondwet. Zie Mattheüs 5. 
Daar lees je iets van de karakters van de burgers van Zijn koninkrijk. In de wereld draait het om de beste, de slimste en de rijkste. Maar in Zijn Koninkrijk is het precies andersom. De Heere kijkt om naar (geestelijk) armen en kreupelen. Naar mensen die in de ogen van mensen klein zijn. Jezus wil Zich verbinden met hen die uit genade nederig zijn. 
Herken je dit in je leven? Ja? Dank Hem er voor. Doe dan net als de Samaritaanse vrouw en zeg tegen anderen: Kom, ziet een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus? Je weet het uit ervaring: Deze is de Christus en ik kan niet meer zonder Hem leven. Amen.       
 

English version

Summary speech Sunday morning 7-10-2018. Pastor/ evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl Tel .: 020-6227742.Theme: "Jesus and the Samaritan woman" (4) in connection with John 4: 25-30 and 39-42

In recent weeks we have listened to this instructive history. Today one more time.

Desire for more (Verse 25)
After everything the Samaritan woman heard, she says: I know that the Messiah is coming. When He has come, He will tell us all things. She wants to know more about it.
She's talking about the Messiah, the Old Testament word for Anointed One. We would now say the sworn in. The Old Testament word Messiah is Christ in the New Testament.
She still does not have found out that this strange man is the Messiah, the Christ. She knows that he is a special person who talks to her. See verse 19.

Here you see that the Lord is in charge of the conversion of people. He first showed her that He knew what her sin was. Then He makes her longing for Him in a hidden way. This unique Person. Desire for Him is not yet the same as seeing Him through faith.
Light must fall apon Him from the Bible. Do bear in mind that we do not have Christ at our disposal, but He has disposal over us? We can not believe on our own. God's grace is necessary but possible for that.

He makes Himself known (Verse 26)
After her remarks about the Messiah, the Lord Jesus holds with her words. He says: I am the Messiah, the Christ who speaks to you. What must that have been for her.

We can learn two things from this.
First, you see that Christ must 'reveal' Himself. Only then can you believe in Him with your heart.
It is just like with an important monument that is unveiled. While the cloth hangs over the monument, the bystanders do see the contours of the monument. How it looks in reality remains hidden until the canvas is pulled off.
In this way people can see 'contours' of Christ through the Word. There can be a desire for Him. What He looks like will only become clear when the Holy Spirit 'removes' the ‘canvas’ from Him. In other words, when He is revealed in the heart.
Then you can not but believe in Him. Then you do not only believe in Him with your mind, but then it becomes a matter of the heart. Then He becomes Your Dearest.

Secondly, we learn from this the willingness of Christ to have to do with sinners. He is so willing! He seeks association with sinners to bring them to repentance. No matter how someone lives, He looks them up. He uses His Word for that, just as He did with the Samaritan woman. This is at the same time an urgent reason to come as far as possible under the Word.
There is no one too bad or too good for Him. He doesn’t like anything more than make people fit for Him. Be overwhelmed by the willingness and love of this kind Christ.

Consequences (Vers 28-30)
Now that the Samaritan woman knows Him with her heart, she can not keep silent.
She is going to the city and starts evangelizing She invites all people to come to Him. She had come to the well to get water. Now she invites all people to the Fountain Christ for living water.

What an example for all true Christians. Let them, like this woman did,
 from their own experience invite people to Him. When we say to be believers, we also believe that everyone outside the true faith in Christ is lost. What a seriousness and urge that must give to make Him known. In it the true believers can not take a wait and see attitude. We and all people are on their way to God's judgment seat. We are on our way to eternity. Eternity has two possibilities. Or by grace to the heaven where Christ is or by his own fault eternally lost. The Samaritan woman felt this seriousness. That's why she goes to her fellow citizens.

She says to them: "Come see a man who told me everything I did. Everything.
The Lord Jesus has only shown her one particular sin. But she believes that her entire sinful life is open to Him. This can not be anyone but the Christ. She believes that He is Prophet, Priest and King. (see speech of last week, 30-9-2018).


Something else is noticeable here. She does not say: come and believe, but come and see. She has an inviting approach. So the disciple Philip did the same with his friend Nathanael (John 1:47).
Come and convince yourself that it is true what I have said. What a loving approach.
What is the result of her inviting approach? They then went out of the city and came to Him. So not to her, but to Him. She was only the means for that.

Women and girls among us: have you become a true believer by being born again? Then see your task here. A woman can be a blessing under God's blessing in a family, congregation or at work.
The first person to be baptized in Europe was not a man but a woman (Acts 16:15).
Do not let women think that only men are allowed to testify. No, especially women and girls can mean so much (Proverbs 31: 10-31). The Samaritan woman had learned much less than the theologian Nicodemus (John 3: 1-21). Yet she was much more bold,uninhibited than he was. What a lesson.

Many believe (Verse 39)
Her inviting approach bears fruit through the grace of the Lord. Many believe in Christ. Why? Because she said, "Come, see a man who told me everything I've done wrong. What a simple testimony can not work out. We often look for lofty things.
In large evangelistic campaigns. Of course, the Lord can also give His blessing at such occasions.
Start small. Start with yourself and with those closest to you. Testify against that neighbour, fellow student or colleague. Not perfunctory, but because you can not do otherwise. Because you know it from your own experience. Then it is right: word of mouth 'advertising'.

A answered prayer (Verse 40)
The Samaritans are so full of Him that they ask Him if He will stay with them for a while. What a craving the Samaritans had for the words of eternal life. He never turns down such a desire. That appears, because he stays there for two days. They hung on His lips.
Learn that the Lord never denounces the prayer of someone who thirsts after Him. Even if we do not have a spiritual thirst, you may pray to become  spiritually thirsty. After all you are not suitable for Christ, but He is suitable for you. In other words, He wants to give you spiritual thirst. What else then do you want?

Statement of faith (Verse 41.42)
The Samaritans say to her: we no longer believe it just because you told us. But we now believe because we have heard Him Himself. This woman has to get away from it. Only Christ must remain. That is why the Samaritans say: we know of Him that He is the Christ, the Saviour of the world. He has come to save all kinds of people from all over the world.

Finally
We are going to complete this history. Is it a wonder to you that He is a Saviour of the world because you find that world within yourself? Do we have a knowledge of sin and do we hate it? Do we love Christ and rest only on Him for our salvation? Have you become a citizen of His Kingdom? If so, you also need to get to know the lifestyle of the Kingdom. In that kingdom different laws apply than outside. You do an ongoing 'integration course'.
If you come to the Netherlands from abroad, you have to learn our language and customs. This also applies when you become a subject of King Jesus. In that Kingdom holds a constitution. See Matthew 5.
There you read something about the traits of the citizens of His kingdom. In the world everything hinges on the best, the smartest and the richest. But in His Kingdom it is exactly the other way around. The Lord looks at the (spiritually) poor and crippled. To people who are trivial in the eyes of people. Jesus wants to deal with and join Himself with those who are humble by grace.
Do you recognize this in your life? Yes? Thank Him for it. Then act like the Samaritan woman and say to others: Come, see a man who told me everything I did; is not this the Christ? You know it from experience: This is the Christ and I can no longer live without Him. Amen.