Bijbeluur 4 april 2021 (Pasen)

 Nuttige opstanding

Efeze 2: 1-7

1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,

5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus;

7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Heidelbergse Catechismus, zondag 17

Vraag:            Wat nut ons de opstanding van Christus?

Antwoord:     Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Nuttige opstanding’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Jezus’ opstanding uit de doden heeft nut voor Zijn gelovigen.
  • Bespreek met elkaar welk nut dit is (zie HC, zondag 17) en bedenk welke Bijbelse voorbeelden hier bij passen.
  • Met welk ‘nut’ van de opstanding heeft het volgende gebed te maken? ‘O Zoon, maak mij Uw Beeld gelijk’? Waarom is dit een ‘levenslang gebed’?
  • Is het volgens u/jou nodig dat je het nut van Jezus’ opstanding persoonlijk ervaart? Waarom wel/niet?

  1. Lees Kolossenzen 3: 1-5, 10,11
  • Waar zie je zondag 17 hierin terugkomen?
  • Wat hebben deze woorden van Paulus u/jou te zeggen?

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

5 Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst.

10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;

Dominicaans Nederland De dood is nu niet aan de orde11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.