Bijbeluur 11 april 2021

Leven door sterven

Johannes 12: 20-28

20 En er waren sommige Grieken uit degenen, die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden;

21 Dezen dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien.

22 Filippus kwam en zeide het Andreas; en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus.

23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden.

24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.

25 Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.

26 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.

27 Nu is Mijn ziel ontroerd; en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen.

28 Vader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende: En Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom verheerlijken.

 

 

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Leven door sterven’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. Leg de volgende uitspraak eens uit: ‘Als een mens sterft, voordat hij sterft, sterft hij niet als hij sterft.’
 • Welke concrete voorbeelden kun je geven van sterven aan jezelf?

 1. Door het sterven van Jezus, is zoals bij het sterven van een graankorrel, vrucht ontstaan.
 • Wat is deze vrucht?
 • Kunnen mensen op dezelfde manier vrucht dragen?

 1. Vrucht dragen wordt nog al eens verward met succes hebben.
 • Waarom is dit niet hetzelfde?
 • Wat is het wel?

 1. Hieronder vind je 2 gedeelten van artikel 37 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis:

De gelovigen en uitverkorenen zullen echter met heerlijkheid en eer gekroond worden. De Zoon van God zal hun naam belijden voor Zijn Vader en voor Zijn engelen en alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden.

Als genadige beloning zal de Heere hen zo'n grote heerlijkheid geven, wat in geen mensenhart ooit is opgekomen. Daarom verwachten wij die grote dag met een sterk verlangen, om dan volmaakt Gods beloften in Jezus Christus, onze Heere, te genieten.

 • Wat heeft deze belijdenis te maken met Johannes 12: 28?