Bijbeluur 25 april 2021

Jona en zijn eigen weg

(serie Jona)

Jona 1: 1-7

1 En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthai, zeggende:

2 Maak u op, ga naar de grote stad Nineve, en predik tegen haar; want hunlieder boosheid is opgeklommen voor Mijn aangezicht.

3 Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN; en hij kwam af te Jafo, en vond een schip, gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan, en ging neder in hetzelve, om met henlieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN.

4 Maar de HEERE wierp een groten wind op de zee; en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken.

5 Toen vreesden de zeelieden, en riepen een iegelijk tot zijn god, en wierpen de vaten, die in het schip waren, in de zee, om het van dezelve te verlichten; maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip, en lag neder, en was met een diepen slaap bevangen.

6 En de opperschipper naderde tot hem, en zeide tot hem: Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan.

7 Voorts zeiden zij, een ieder tot zijn metgezel: Komt, en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten, en het lot viel op Jona.

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Jona en zijn eigen weg’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. God spreekt tot Jona. (Jona 1:1,2) Spreekt Hij altijd met zoveel autoriteit en macht en op dezelfde manier?
 • Hoe reageer(t) u/jij op Gods spreken in je leven?

 1. In het Bijbelboek Jona komt God als Schepper van hemel en aarde, als God van alle mensen en dingen, helder naar voren.
 • Waaruit blijkt dat?
 • Wat is hierin de boodschap die je als christen hebt voor mensen die God niet kennen?

 1. Waarom is het tot schade van christenen als hun belijdenis niet overeenkomt met hun handelen?
 • Maak dit duidelijk a.d.h.v. Jona 1.

 1. Waar of niet waar?: Jona is een echte nationalist!
 • Waarom wel/niet?
 • Welke les trek je hieruit voor jezelf?

Jona op de vlucht voor God (Jona 1) - Gast in Beth-El