Bijbeluur 2 mei 2021

Jona in Gods weg

Jona 1: 17

17 De HEERE nu beschikte een groten vis, om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.

Jona 2: 1-10

1 En Jona bad tot den HEERE, zijn God, uit het ingewand van den vis.

2 En hij zeide: Ik riep uit mijn benauwdheid tot den HEERE, en Hij antwoordde mij; uit den buik des grafs schreide ik, en Gij hoordet mijn stem.

3 Want Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij; al Uw baren en Uw golven gingen over mij henen.

4 En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal ik den tempel Uwer heiligheid weder aanschouwen.

5 De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij; het wier was aan mijn hoofd gebonden.

6 Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen; de grendelen der aarde waren om mij henen in eeuwigheid; maar Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o HEERE, mijn God!

7 Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den HEERE, en mijn gebed kwam tot U, in den tempel Uwer heiligheid.

8 Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hunlieder weldadigheid.

9 Maar ik zal U offeren met de stem der dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des HEEREN.

10 De HEERE nu sprak tot den vis; en hij spuwde Jona uit op het droge.

Je li priča o Joni istinita? Može li čovjek preživjeti tri dana u utrobi ribe?

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Jona in Gods weg’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. Er wordt veel getwijfeld of de geschiedenis van Jona echt gebeurd is.
 • Denkt u/jij bij de geschiedenis van Jona aan een waargebeurde geschiedenis of aan een verhaal met een boodschap?
 • Waarom wel/niet?

 1. Jezus laat met onderstaande uitspraken zien dat Jona een ‘voor’beeld (een type) van Hem is geweest.

Matthéüs 12: 40,41

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart van de aarde. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hen veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!

Lukas 11: 30

Want zoals Jona voor de Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de Zoon des mensen zijn voor dit geslacht.

 • Op welke manier was Jona Zijn ‘voor’beeld?
 • Welke les trok Jezus er uit voor Zijn hoorders?
 • Waarom is het troostrijk dat zelfs Jona een type van Jezus was? 

 1. In Jona 2 hoor je in Jona’s gebed veel Psalmen terugkomen.
 • Mag je zelf ook op deze manier bidden? Waarom wel/niet?

 1. Hieronder lees je een vraag en antwoord uit de Heidelbergse Catechismus, één van onze Nederlandse belijdenisgeschriften.
 • Hoe komt het antwoord van deze vraag terug in Jona 2?

VRAAG

Wat moet je weten zodat je met deze houvast (weten dat je van Jezus Christus bent) gelukkig kunt leven en sterven?

ANTWOORD:

Drie dingen.

1: Beseffen hoe groot mijn zonden zijn en hoe ellendig ik ben zonder God. (ellende)

2: Hoe ik van al mijn zonden verlost kan worden. (verlossing)

3: Hoe ik God voor die verlossing moet danken. (dankbaarheid)