Bijbeluur 9 mei 2021

Genade voor een wereldstad

Jona 3: 1-10

1 En het woord des HEEREN geschiedde ten anderen male tot Jona, zeggende:

2 Maak u op, ga naar de grote stad Nineve; en predik tegen haar de prediking, die Ik tot u spreek.

3 Toen maakte zich Jona op, en ging naar Nineve, naar het woord des HEEREN. Nineve nu was een grote stad Gods, van drie dagreizen.

4 En Jona begon in de stad te gaan, een dagreis; en hij predikte, en zeide: Nog veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd.

5 En de lieden van Nineve geloofden aan God; en zij riepen een vasten uit, en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe.

6 Want dit woord kwam tot den koning van Nineve, en hij stond op van zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich; en hij bedekte zich met een zak, en zat neer in de as.

7 En hij liet uitroepen, en men sprak te Nineve, uit bevel des konings en zijner groten, zeggende: Laat mens noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken.

8 Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren, een ieder van zijn bozen weg, en van het geweld, dat in hun handen is.

9 Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen!

10 En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het berouwde God over het kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet.

نینوا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Genade voor een wereldstad’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Jona moet Gods Woorden gaan brengen in Nineve.
  • Moet de boodschap die in Zijn Naam gebracht wordt een evenwicht hebben tussen zonde en genade?
  • Waarom wel/niet?

  1. Welke les trek je uit Jona 3:5-8 (de Ninevieten bekeren zich)

  1. Hoe zou je Jona 3:9 willen interpreteren? Zie je dit als passieve/afwachtende houding of als actieve/reagerende houding?
  • Wat is de les voor ons?

  1. Bespreek met elkaar op welke manier tot uiting komt dat goed God is voor Nineve en voor ons, n.a.v. onderstaande paragraaf uit één van onze Nederlandse belijdenisgeschriften. (Dordtse Leerregels)

PARAGRAAF 3

Door de prediking van het evangelie worden alle mensen geroepen

De mensen moeten tot geloof gebracht worden. Daarvoor stuurt God mensen, die de blijde boodschap over Gods liefde bekend maken — Hij bepaalt zelf naar wie en wanneer. Hij gebruikt hen om de mensen op te roepen zich te bekeren en te gaan geloven in Christus, die voor hen aan het kruis heeft geleden.

Rom. 10:14,15: "Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die vrede verkondigen, van hen, die het goede verkondigen!"