Bijbeluur 16 mei 2021

Een les geleerd

Jona 4: 1-11

1 Dit verdroot Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak.

2 En hij bad tot den HEERE, en zeide: Och HEERE! was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis; want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad.

3 Nu dan, HEERE! neem toch mijn ziel van mij; want het is mij beter te sterven dan te leven.

4 En de HEERE zeide: Is uw toorn billijk ontstoken?

5 Jona nu ging ter stad uit, en zette zich tegen het oosten der stad; en hij maakte zich aldaar een verdek, en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag, wat van de stad zou worden.

6 En God, de HEERE, beschikte een wonderboom, en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over den wonderboom met grote blijdschap.

7 Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van den dageraad; die stak den wonderboom, dat hij verdorde.

8 En het geschiedde, als de zon oprees, dat God een stillen oostenwind beschikte; en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij amechtig werd; en hij wenste zijner ziel te mogen sterven, en zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven.

9 Toen zeide God tot Jona: Is uw toorn billijk ontstoken over den wonderboom? En hij zeide: Billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe.

10 En de HEERE zeide: Gij verschoont den wonderboom, aan welken gij niet hebt gearbeid, noch dien groot gemaakt; die in een nacht werd, en in een nacht verging;

11 En Ik zou die grote stad Nineve niet verschonen? waarin veel meer dan honderd en twintig duizend mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand, en hun linkerhand; daartoe veel vee?

 

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Een les geleerd’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Onze tijd heeft veel aandacht voor ‘het gevoel’. Je moet vooral doen wat goed bij jou voelt. 
  • Wat wil God Jona leren als het gaat om zijn gevoel? 
  • Wat is hierin de les voor ons?

  1. Leg de relatie tussen de volgende Bijbeltekst uit Spreuken 15: 1,2 en de geschiedenis in Jona 4:

‘Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet de toorn oprijzen. De tong van de wijze maakt de wetenschap goed; maar de mond van de zot stort overvloedig dwaasheid uit.’

  • Wat heeft dit ons te zeggen?

  1. In Jona 4 komt de ‘vrijmacht’ van God naar voren. God is vrij in wat Hij doet.
  • Daar hebben we als mensen vaak moeite mee. (Denk bijv. aan onderstaande Bijbelteksten.) Welke oorzaak zie je en wat is ‘de oplossing’?

‘Hij ontfermt Zich, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil’ (Rom. 9:18).

‘Het is u gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven’ (Matth. 13:11).

‘Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve de kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U’ (Matth. 11:25-26).