Bijbeluur 23 mei 2021

Pinkstersymbolen

Handelingen 2: 1-8,12,13

1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.

2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.

3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.

4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn.

6 En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

7 En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileërs?

8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?

12 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn?

13 En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Pinkstersymbolen’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Je leest dat de apostelen en anderen, de belofte van Jezus dat Hij Zijn Heilige Geest zal geven, niet afwachten maar verwachten. 
  • Wat is een belangrijk verschil? 
  • Wat is hierin de les voor ons?

  1. Een predikant heeft over de ‘verdeelde tongen’ eens gezegd:

De tongen waren verdeel en toch bleven ze allen ‘eendrachtig’. Er kan een oprechte eenheid zijn waar verschil is in uitdrukking.

  • Wat bedoeld hij en wat betekent dit voor ons?

 

  1. Er zijn nog meer symbolen te noemen waarmee de Heilige Geest vergeleken wordt. Bijvoorbeeld: de duif, water en olie.
  • Wat zeggen deze symbolen over de Heilige Geest en Zijn werk?

  1. Tot slot gaan we samen kort in gesprek over de onderstaande vraag uit de Heidelbergse Catechismus:

VRAAG:

Wat geloof je over de Heilige Geest?

ANTWOORD:

Hij is samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God.

Hij is ook aan mij gegeven,

om mij door het geloof te laten delen

in Christus en al Zijn zegeningen,

om mij te troosten

en eeuwig bij mij te blijven.