Bijbeluur 20 juni 2021

Doelpunt!

Efeze 2: 1-10

1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,

5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Mooiste doelpunt van de week in amateurvoetbal' speler Sparta Nijkerk in  top 3 van De Telegraaf - v.v. Sparta Nijkerk

 

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Doelpunt!’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. In de toespraak heb je gehoord dat God de mens naar Zijn Beeld heeft geschapen. Dat betekent dat de mens bij de schepping echte kennis, echte gerechtigheid en echte heiligheid heeft en daarmee antwoord geeft aan Gods Scheppingsdoel.
  • Wat betekenen ‘echte kennis, gerechtigheid en heiligheid’? 

  1. In Titus 3 staan de volgende Bijbelverzen:

3 Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.

4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,

5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;

6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.

  • Waaruit blijkt in je leven dat je het doel mist?
  • Waaruit blijkt genade als er sprake is van ‘een doelpunt’?

  1. In het leerboek van de kerk, de Heidelbergse Catechismus, staan een vraag en antwoord over het doen van goede werken:

VRAAG 86

Waarom moeten wij nog goede werken doen, als we alleen uit genade, zonder dat we er zelf iets voor hebben gedaan, door Christus van onze ellende verlost zijn?

ANTWOORD:

Christus heeft ons met Zijn bloed vrijgekocht en vernieuwt ons ook door Zijn Heilige Geest, zodat we steeds meer op Hem gaan lijken. Onze goede werken zijn de vruchten van ons geloof. We danken heel ons leven God er mee, voor wat Hij heeft gedaan en door onze goede werken wordt God geprezen.

Ook versterken de goede werken ons geloof. En door onze toegewijde levenswandel wordt onze naaste voor Christus ingewonnen.

  • Leg uit waarom een gelovige niet alleen door Jezus Christus antwoord geeft op Gods scheppingsdoel maar ook zélf invulling geeft aan Gods doel met ons leven.