Bijbeluur 27 juni 2021

Bidden

Lukas 11: 1-10

1 En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.

2 En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.

3 Geef ons elken dag ons dagelijks brood.

4 En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

5 En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal ter middernacht tot hem gaan, en tot hem zeggen: Vriend! leen mij drie broden;

6 Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niet, dat ik hem voorzette;

7 En dat die van binnen, antwoordende, zou zeggen: Doe mij geen moeite aan; de deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan, om u te geven.

8 Ik zeg ulieden: Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan, en hem geven zoveel als hij er behoeft.

9 En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

10 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

Waarom moeten we bidden? | Vragen over de Bijbel

 

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Bidden’ of over het Bijbelgedeelte?

 

  1. Wat hebben ‘gebed en liefde’ met elkaar te maken?

  1. Vind je bidden gemakkelijk? Waarom wel/niet?

  1. In het leerboek van de kerk, de Heidelbergse Catechismus, staat een mooie ‘les’ over bidden:

VRAAG 117

Hoe wil God dat wij bidden?

ANTWOORD:

Ten eerste mogen wij alleen tot de enige echte God bidden,

die Zichzelf in de Bijbel heeft bekend gemaakt.

Wij mogen Hem van harte aanroepen

om alles waarvan Hij gezegd heeft dat we Hem erom moeten bidden.

Daarnaast dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen,

opdat wij onszelf voor Gods aangezicht verootmoedigen.

Ook hebben wij een sterk fundament onder ons gebed.

Hoewel wij dat niet waard zijn, wil God ons gebed verhoren om Jezus' wil.

Dat heeft Hij ons in de Bijbel beloofd.

  • Waarom is bidden niet zomaar praten met God zoals je dat doet met familie, vrienden of buren?
  • Wat betekent het dat je in je gebed je eigen nood en ellende grondig moet kennen?
  • Waarom hebben we een fundament nodig in ons gebed als God beloofd dat Hij zelfs de jonge raven hoort als ze tot Hem roepen? (Psalm 147:9)