Bijbeluur 4 juli 2021

Vader en kind

Lukas 11: 11-13

11 En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven?

12 Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven?

13 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?

Handelingen 17: 24-27

24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;

25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft;

26 En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning;

27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons.

vader en kind | Houben & van Dijck

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen uit Heidelbergse Catechismus over het begin van het ‘Onze Vader’

 Vraag 120: Waarom heeft Christus ons geleerd om God aan te spreken als 'onze Vader'?

Direct aan het begin van ons gebed wil Hij in ons het kinderlijk ontzag en overgave tot God voortbrengen.

Hierop moet ons gebed gebaseerd zijn, want God is door Christus onze Vader geworden.

Hij zal ons datgene, waar wij met een oprecht geloof om bidden, veel minder weigeren dan aardse vaders ons dingen ontzeggen.

Vraag 121: Waarom staat erbij: 'Die in de hemelen zijt'?

Wij mogen niet te klein of te aards denken van de hemelse majesteit van God.

Maar wij moeten juist van Zijn almacht alles verwachten, wat wij voor onze ziel en ons lichaam nodig hebben

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Vader en kind’ of over het Bijbelgedeelte?

 

  1. Waarom kan liefde tot God als Vader, vertrouwen op Hem als Vader en ontzag voor God de Vader niet de grond zijn van de verhoring maar wel het fundament van je gebed?

  1. Bidden tot God is niet alleen ‘vragen’ maar óók luisteren.
  • Wat wordt hiermee bedoeld?
  • Hoe luister je?

  1. Spreken over eerbied voor God, jezelf klein maken voor Hem, zijn onderwerpen die in onze samenleving op weerstand stuiten.
  • Hoe komt dit?

Wat zou je hierover willen zeggen in gesprek met anderen bij wie dit weerstand oproept?