Bijbeluur 18 juli 2021: Gods wil en ons brood

Gods wil en ons brood

Psalm 33: 1-9

1 Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.

2 Looft den HEERE met de harp; psalmzingt Hem met de luit, en het tiensnarig instrument.

3 Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal.

4 Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw.

5 Hij heeft gerechtigheid en gericht lief; de aarde is vol van de goedertierenheid des HEEREN.

6 Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.

7 Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop; Hij stelt den afgronden schatkameren.

8 Laat de ganse aarde voor den HEERE vrezen; laat alle inwoners van de wereld voor Hem schrikken.

9 Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.

Johannes 6: 30-35

30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij het mogen zien, en U geloven? Wat werkt Gij?

31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun het brood uit den hemel te eten.

32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.

33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.

34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.

35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Bidden - Christipedia

 

 

 

 

 

Vragen uit Heidelbergse Catechismus over het begin van het ‘Onze Vader’

124: Wat is het derde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde'.

Dat betekent: geef dat wij allemaal onze eigen wil loslaten en zonder tegenspreken gehoorzaam zijn aan Uw wil. Want alleen wat U wilt, is goed.

Zodat iedereen zijn taak net zo graag en trouw mag uitvoeren, als de engelen in de hemel dat doen.

125: Wat is het vierde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'Geef ons heden ons dagelijks brood'.

Dat betekent: wilt U iedere dag geven wat wij nodig hebben om te leven. Opdat wij hierdoor erkennen dat U alleen de Bron van al het goede bent.

Want onze inspanningen, ons werk en zelfs Uw gaven maken ons niet echt gelukkig zonder Uw zegen. Geef dat wij daarom niet op mensen vertrouwen, maar alleen op U.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Gods wil en ons brood’ of over het Bijbelgedeelte?

 

  1. Hoe kun je weten wat Gods wil is in je leven? Hoe kun je Zijn wil vervolgens ook doen?

  1. Waarom is het gebed: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ een gebed wat je zowel in voorspoed als in tegenspoed nodig hebt?

  1. In het Bijbelboek Spreuken lees je in hoofdstuk 30: 8,9 een gebed van Agur:

‘…armoede of rijkdom geef mij niet; voed mij met het brood van mijn bescheiden deel; Opdat ik, zat zijnde, U dan niet verloochene, en zegge: Wie is de HEERE? of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stele, en den Naam van mijn God aantaste.’

  • Waarom bidt Agur om niet rijk of niet arm te worden? 
  • Breng deze Bijbeltekst in verband met Matthéüs 19:24 ‘Het is lichter, dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het Koninkrijk van God.’
  • Welk gevaar zie je zelf in rijkdom/armoede?