Bijbeluur 25 juli 2021: Vergeving, verleiding en hoop

Vergeving, verleiding en hoop

Matthéüs 18:21,22

21 Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal?

22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal.

1 Petrus 5:6-11

6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.

7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

8 Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.

10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.

11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

7 prachtige citaten over vergeving - Verken je geest

 

 

 

 

 

 

 

Vragen uit Heidelbergse Catechismus over het begin van het ‘Onze Vader’

126: Wat is het vijfde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven'.

Dat betekent: wij zijn arme zondaren. Wilt U ons vanwege het bloed van Christus onze zonden niet toerekenen. Ook niet onze boosheid (zondige aard), waaruit al onze zonden voortkomen. Zo willen wij ook graag onze naaste vergeven, wat een bewijs is van Uw genade in ons leven.

127: Wat is het zesde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze'.

Dat betekent: wij zijn zo zwak, dat we vanuit onszelf het nooit volhouden.

Bovendien houden onze grootste vijanden, de duivel, de wereld en onze zondige aard,

niet op om ons aan te vechten.

Wilt U ons staande houden en versterken door de kracht van Uw Heilige Geest.

Zodat we deze geestelijke strijd niet verliezen, maar altijd krachtig verzet bieden, totdat wij uiteindelijk de volledige overwinning behalen.

128: Hoe besluit je jouw gebed?

'Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid'.

Dat betekent: wij vragen al deze dingen aan U, omdat U onze almachtige Koning bent en ons alle goede dingen wilt en kunt geven. Geef ook dat Uw heilige Naam, en niet de onze, voor altijd wordt geprezen.

129: Wat betekent het woordje 'amen'?

Amen betekent: het is echt waar en betrouwbaar.

Want mijn gebed wordt nog zekerder verhoord door God, dan dat ik in mijn hart verlang naar de verhoring van mijn gebed.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Vergeving, verleiding en hoop’ of over het Bijbelgedeelte?

 

  1. Uitspraak: Je kunt weten dat je zonden vergeven zijn. Dat is als je van harte anderen vergeeft.
  • Wat vind je van bovenstaande uitspraak?
  • Kun je bidden om vergeving van je zonden terwijl je boos bent op anderen?

  1. Vraag en antwoord 127 spreken over de duivel, de wereld en ons eigen vlees als onze grootste vijanden. In de oude vertaling van de HC staat zelfs: doodsvijanden.
  • Is dit niet pessimistisch? Waarom wel/niet?
  • Kun je concrete voorbeelden van bovenstaande geven?

  1. Welke plaats neemt de afsluiting van het ‘Onze Vader’ in, in onze persoonlijke gebeden? (HC vraag en antwoord 128 en 129) .

  1. Terugkoppeling: Hoe kijk je terug op deze Bijbeluren over het gebed met daarbij de vragen en antwoorden uit de Heidelbergse Catechismus?