Bijbeluur 15 augustus 2021 - Ik geloof.......

 Ik geloof…

                                                         

Markus 1: 14,15

14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods.

15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.

Hebreeën 11: 1-6

1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

2 Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen.

3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

4 Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

5 Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.

6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

 

Vragen uit Heidelbergse Catechismus over geloven

20 Worden alle mensen zalig door Christus, zoals ook alle mensen door Adam verloren zijn?

Nee. Dat geldt alleen voor mensendie door het geloof in de Heere Jezus worden ingelijfd

en Zijn redding en gaven aannemen.

21 Wat is een echt geloof?

Een echt geloof bestaat onder andere uit kennis.

Ik hou alles uit Gods Woord voor waarheid. Daarnaast is het echte geloof een vast vertrouwen,

dat de Heilige Geest in mijn hart werkt, door de verkondiging van het evangelie.

Ik geloof en vertrouw dat niet alleen andere mensen vergeving hebben ontvangen, maar dat ook mijn zonden vergeven zijn.

Ook dat ik eeuwige gerechtigheid en redding van God heb gekregen. Dit is uit genade, het is alleen te danken aan het werk van Christus.

22 Wat moet een christen geloven?

Alles wat in het evangelie aan ons beloofd wordt.

Dit wordt samengevat in de 'Twaalf Artikelen van het Geloof'.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Ik geloof…’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Als Nederlandse Kerk hebben we verschillende beschreven Geloofsbelijdenissen.
  • Is dit belangrijk? Waarom wel/niet?
  • Wat betekenen Belijdenisgeschriften persoonlijk voor je?

  1. Bijbelgetrouwe christenen wordt wel eens verweten dat zij onverdraagzaam zijn richting andere geloofsrichtingen.
  • Is dit verwijt terecht? Waarom wel/niet?
  • Welke reactie zou je willen geven als je dit verweten zou worden?

  1. We hebben gehoord dat geloven een actieve houding is. Waarom zeggen we dan toch dat het genade is als je gelooft?

  1. Geloven doe je niet ineens op een volmaakte manier. Het is vergelijkbaar met het opgroeien van een kind naar volwassenheid. Lees ook onderstaande Bijbelteksten:

1 Petrus 2:2        En als nieuwgeboren kinderen, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste (=zuiver geestelijk) melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen.

1 Korinthe 3:2   Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet. (vermocht=kunnen verdragen)

  • Waarom geeft God een gelovige een ‘oefenschool’ in geloof in zijn/haar leven i.p.v. meteen een volmaakt geloof?