Bijbeluur 5 september 2021 - Ik geloof....... in Jezus als mens

 

Ik geloof… in Jezus als mens

Lukas 1: 26-35

26 En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth;

27 Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria.

28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.

29 En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overleide, hoedanig deze groetenis mocht zijn.

30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.

31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.

32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.

33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.

34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?

35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.

Lukas 2: 6,7

6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.

7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Wanneer is Jezus geboren? – Over de geboorte van Jezus - EO Visie

 

 

 

 

 

 

Vragen uit Heidelbergse Catechismus

(versie: gewone taal)

35 Wat betekent het dat Christus is 'ontvangen van de Heiligen Geest en geboren uit de maagd Maria'?

De Zoon van God, die voor eeuwig Zelf God is, heeft de menselijke natuur aangenomen en is echt mens geworden.

Hij is geboren uit de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest.

Hierdoor is Hij een echte afstammeling van David en is Hij in alles hetzelfde geworden als de mensen, maar zonder zonde.

36 Wat heb jij eraan dat Christus zonder zonde geboren is?

Op deze manier is Hij onze Middelaar.

Ik ben in zonde geboren, Christus niet.

Hij bedekt voor God mijn zonden, omdat Hij onschuldig, zonder zonden en helemaal heilig is

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Ik geloof… in Jezus als mens’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Wat is volgens u/jou de reden dat Jezus Mens moest worden?

  1. Jezus was niet alleen Mens. Hij was ook God.
  • Waarom moet Hij als Middelaar voor mensen dit beide zijn?

  1. In de Heidelbergse Catechismus, zondag 6, staat dat Jezus als Middelaar is gegeven aan de gelovige om de volgende redenen:

God heeft Hem aan ons gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volmaakte verlossing.

  • Bespreek met elkaar waarom Jezus om deze ‘dingen’ als Middelaar voor ons nodig is.