Bijbeluur 12 september 2021 - Ik geloof....... in Jezus' lijden en dood

 

Ik geloof… in Jezus lijden en dood

Jesaja 53

1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?

2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.

4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.

9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.

10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

De betekenis van Jezus' dood - Protestantse Theologische Universiteit

 

 

 

 

11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

Vragen uit Heidelbergse Catechismus

37 Wat wil het woordje 'geleden' zeggen?

Dat Hij (Jezus) aan lichaam en ziel, Zijn hele leven op de aarde, maar in het bijzonder aan het einde van Zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse (=hele) menselijke geslacht gedragen heeft,  opdat Hij met Zijn lijden, als met het enige verzoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en voor ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verworven heeft.

40 Waarom heeft Christus Zich tot 'in de dood' moeten vernederen?

God is rechtvaardig en Hij houdt Zichzelf aan Zijn eigen Woord.

Daarom kon maar op één manier voor onze zonden betaald worden: door de dood van de Zoon van God

44 Waarom staat er: 'neergedaald tot in de hel?'

Christus heeft heel zijn leven en vooral aan het kruis onuitsprekelijke benauwdheid, moeiten,

verschrikking en helse kwelling doorgemaakt.

Daardoor ben ik in mijn grootste aanvechting ervan verzekerd dat mijn Heere Jezus mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Ik geloof… in Jezus lijden en dood’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. In vraag 39 van de Heidelbergse Catechismus staat:

Is het belangrijk dat Hij gekruisigd is, of maakt het niet uit hoé Hij gestorven is?

  • Welk antwoord zou u/jij hierop geven?

  1. Jezus heeft met Zijn de zondeschuld betaald. Waarom moet een gelovige dan nog sterven?

  1. De dood van Jezus en Zijn begrafenis is niet iets wat Hij alleen gedaan heeft ‘in de plaats van’ Zijn gelovigen. Er zit ook nog een bemoediging en les in voor Zijn kind.
  • Welke?

(Denk ook aan Romeinen 6: 11,12 ‘Alzo ook gij, houdt het daarvoor, dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van het lichaam.’)