Bijbeluur 10 oktober2021 - Ik geloof....... in 1 Kerk en vergeving van zonden

 

Ik geloof… in 1 Kerk en vergeving van zonden

Psalm 133

1 Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen!

2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen.

3 Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.

Westertoren - Amsterdam Tourist Information

Vragen uit Heidelbergse Catechismus

54 Wat geloof je van de heilige, algemene, christelijk Kerk?

Vanaf het begin tot het einde van de schepping brengt de Zoon van God  uit alle mensen een gemeente bij elkaar, die uitverkoren is tot het eeuwige leven en die één is in het geloof.

Door Zijn Geest en het Woord wordt de gemeente bij elkaar gebracht, beschermd en bewaard.

Ik ben van deze gemeente een levend lid en ik zal dat altijd blijven.

55 Wat betekent de gemeenschap der heiligen?

De gelovigen hebben allemaal als ledematen van het lichaam van Christus, gemeenschap aan de Heere Jezus en aan al Zijn schatten en gaven.

Elke gelovige moet zich daarnaast verplicht voelen om zijn gaven en talenten, vrijwillig en vol blijdschap, in te zetten voor de andere gelovigen.

56 Wat geloof je over de vergeving van de zonden?

Vanwege de betaling van Christus komt God nooit meer terug op mijn zonden.

Dit geldt ook voor mijn zondige aard, waartegen ik heel mijn leven lang moet strijden.

Hij schenkt mij uit genade de gerechtigheid van Christus, zodat God mij nooit meer zal veroordelen.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Ik geloof… in 1 Kerk en vergeving van zonden of over het Bijbelgedeelte?

  1. Jezus brengt door Zijn Heilige Geest en Zijn Woord, Zijn Kerk bij elkaar. Hij beschermd en bewaard haar in haar eenheid.
  • Hoe zou je willen reageren op iemand die hieraan twijfelt en de gebrokenheid/verdeeldheid van de Kerk/kerk als tegenargument gebruikt?

  1. ‘Ik geloof in de gemeenschap der heiligen…’
  • Hoe wordt die gemeenschap/eenheid door gelovigen ervaren?
  • Merk je daar zelf ook iets van?
  • Ben je jezelf bewust van de gaven en talenten die je van God gekregen hebt?
  • Gebruik je je gaven en talenten voor jezelf of voor anderen?

  1. Paulus zegt jaren na zijn bekering: ‘Ik ellendig mens, ik zie een andere wet (een ander streven) in mijn leden (binnenste) welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed (verstand en verlangen) en mij gevangen neemt onder de wet van de zonde die in mijn leden is.’ (Romeinen 7:23)
  • Hoort deze strijd wel bij een levend lid van de Kerk? Waarom wel/niet?