Bijbeluur 17 oktober 2021 - Ik geloof....... in de opstanding en het eeuwige leven

 

Ik geloof… in de opstanding en het eeuwige leven

Openbaring 21:1-8

1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.

4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.

7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

Een hemel voor mij: eeuwig leven om naar uit te zien! - Het Rustpunt

Vragen uit Heidelbergse Catechismus

Zondag 22

57 Welke troost haal je uit de opstanding van het lichaam?

Na dit leven wordt mijn ziel direct tot Christus, het Hoofd van het lichaam, opgenomen.

Ook mijn lichaam wordt straks door Christus opgewekt.

Het wordt weer één geheel met mijn ziel en het wordt hetzelfde als het verheerlijkte lichaam van Christus.

58 Welke troost haal je uit het artikel over het eeuwige leven?

Ik voel nu het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart.

Na dit leven heb ik deel aan de volledige zaligheid, die niemand ooit heeft kunnen bedenken, zien of horen. Dan zal ik God eeuwig eren.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Ik geloof… in de opstanding en het eeuwige leven of over het Bijbelgedeelte?

  1. In de toespraak heb je gehoord dat het lichaam van een gelovige bij het sterven niet meteen naar Jezus in de hemel gaat maar ‘de zonde afsterft’.
  • Wat betekent dat?
  • Is het lichaam voor God wél of niet waardevol? Waarom wel/niet?
  • Heeft het lichaam voor een christen meer of minder waarde dan dat het voor een niet- christen heeft? Waarom wel/niet?

  1. Kun je voorbeelden noemen vanuit de Bijbel en/of de kerkgeschiedenis van mensen die ervaren hebben dat de ‘hemel soms op aarde’ was? Wat valt je hierbij op?

  1. Hoe kijk je terug naar de Bijbeluren over de Geloofsbelijdenis (12 Artikelen)?
  • Heeft het iets voor je persoonlijke leven betekend?