Bijbeluur 24 oktober 2021 - Wat heb ik eraan...?

 

Wat heb ik eraan..?

Psalm 32

1 Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.

2 Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.

3 Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag.

4 Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela.

5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.

6 Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken.

7 Gij zijt mij een Verberging; Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela.

8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn.

9 Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake.

10 De goddeloze heeft veel smarten, maar die op den HEERE vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen.

11 Verblijdt u in den HEERE, en verheugt u, gij rechtvaardigen! en zingt vrolijk, alle gij oprechten van harte!

Kuiken onder moeders vleugels van CreaBrig Fotografie op canvas, behang en  meer | Fotografie, Vleugels, Dieren

Vragen uit Heidelbergse Catechismus

Zondag 23

59 Wat heb je eraan dat je dit allemaal gelooft?

Door het geloof in Christus ben ik voor God rechtvaardig en krijg ik deel aan het eeuwige leven.

60 Hoe ben je rechtvaardig voor God?

Ik ben alleen rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus.

Mijn geweten klaagt mij aan dat ik tegen alle geboden van God krachtig heb gezondigd en dat ik niet één gebod heb gehouden. Ook heb ik nog steeds de neiging om alle verkeerde dingen te doen.

Ondanks dat geeft God, zonder dat ik daarvoor iets heb gedaan, uit genade aan mij de volledige betaling, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit had gezondigd of heel mijn leven gehoorzaam ben geweest, zoals alleen Christus die gehoorzaamheid helemaal voor mij heeft nagekomen.

Ik deel in deze liefdesdaad als ik die met een gelovig hart aanneem.

61 Waarom zeg je dat je alleen door het geloof rechtvaardig bent?

Ik ben niet vanwege iets in mijn geloof voor God rechtvaardig.

Alleen de betaling, gehoorzaamheid en heiligheid van Christus is mijn gerechtigheid voor God.

Door het geloof kan ik die aannemen en toe-eigenen.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Wat heb ik eraan? of over het Bijbelgedeelte?

  1. David beschrijft in Psalm 32:3 dat hij zich lichamelijk zwak voelde en veel/telkens moest huilen op het moment dat hij zijn zonde niet open aan God beleed, maar verborgen hield.
  • Waarom is het zo moeilijk om openlijk je zonden voor God en mensen te belijden?
  • Welke praktische les geeft David ons (indirect) mee in Psalm 32: 8-10?

  1. In de toespraak werd het geloven van Abraham (Genesis 15:6), de vader van de zieke jongen (Markus 9:24) en de Kananese vrouw (Matthéüs 15:25) aangehaald. Enorm verschillend. Tóch geloof.
  • Hoe verklaar je dat?
  • Wat is volgens u/jou belangrijker? Geloof of Jezus Christus kennen? Waarom?