Bijbeluur 31 oktober 2021 - Hervormingsdag: Maarten Luther

 

Romeinen 1: 8-17

8 Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld.

9 Want God is mijn Getuige, Welken ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenke;

10 Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven wierd, door den wil van God, om tot ulieden te komen.

11 Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden;

12 Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne.

13 Doch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen (en ben tot nog toe verhinderd geweest), opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen.

14 Beiden Grieken en Barbaren, beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar.

15 Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.

16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

CollectieGelderland on Twitter:

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Hervormingsdag, Maarten Luther’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. De Evangelieverkondiging is volgens Luther een levensbelangrijke gebeurtenis voor alle hoorders. Er komen hier drie dingen samen: de woorden van de prediker, de vergeving van God en het geloof van de hoorder. 
  • Volgens Luther kunnen deze drie dingen niet zonder elkaar. Waarom niet?
  • Waarom denk je dat deze gedachte het hart van de hervorming van de kerk is?

  1. Hieronder lees je enkele van de 95 stellingen van Maarten Luther:

32:  Een eeuwige verdoemenis wacht hun, samen met hun leermeesters, die op grond van het  bezit van aflaatbrieven menen zeker te zijn van hun zaligheid.

36: Iedere christen die oprecht berouw toont over zijn/haar zonden, heeft volledige kwijtschelding van staf en schuld; die komt hem/haar ook zonder aflaatbrieven toe.

38: Toch is de vergeving en het aandeel van de paus daarin niet te versmaden, omdat zijn vergeving de aankondiging van de goddelijke vergeving is.

62: De ware schat van de Kerk echter, is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.

63: Maar deze schat is natuurlijk zeer gehaat, want daardoor worden de eersten de laatsten.

64: De schat van de aflaat daarentegen is natuurlijk zeer geliefd, want daardoor worden de laatsten de eersten.

68: Maar de aflaat is in werkelijkheid uiterst gering, vergeleken met de genade van God en de godzaligheid onder het kruis.

75: Te veronderstellen dat de aflaat van de paus zo krachtig werkt dat hij een mens zou kunnen vrijspreken van de zonde is waanzinnig.

87: Wat kan de paus nog kwijtschelden of schenken aan hen die door volkomen berouw al een recht hebben op volkomen vergeving en delen in alle geestelijke goederen?

  • Welke springt er voor u/jou uit? Waarom?

  1. Moeten we in onze tijd naar een nieuwe Reformatie/Hervorming?