Bijbeluur 26 december 2021 - Immanuël

 

Jesaja 7: 10-14

10 En de HEERE voer voort te spreken tot Achaz, zeggende:

11 Eis u een teken van den HEERE, uw God; eis beneden in de diepte, of eis boven uit de hoogte.

12 Doch Achaz zeide: Ik zal het niet eisen, en ik zal den HEERE niet verzoeken.

13 Toen zeide hij: Hoort gijlieden nu, gij, huis van David! is het ulieden te weinig, dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt?

14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten.

Mattheüs1: 18-23

18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.

19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.

20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;

21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:

23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Immanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Kerstbal Immanuël - Unieke houten kerstdecoratie - we are Golden.

 

 

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Immanuël’ of over het Bijbelgedeelte? (mail gerust: amsterdam@bijbelcentrum.nl)

  1. Wat heeft het je te zeggen dat Jesaja de profetie van de komst van Immanuël deed aan een goddeloze koning?

  1. Waarom heeft de komst van Immanuël op aarde niet alleen met Kerst, maar ook met Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en wederkomst te maken?

  1. Bezinningsvraag: Ken je persoonlijk de diepe betekenis van de naam Immanuël?
  • Zo ja: laat de rijkdom daarvan je een ogenblik vervullen.
  • Zo nee: Zoek God in je gebed en vraag of Hij je door Zijn Heilige Geest dit laat weten! ‘Zo Hij vertoeft (je laat wachten) verbeid Hem (blijf op Hem wachten) Hij zal gewisselijk (zeker) komen! (Habakuk 2:3)