Bijbeluur 2 januari 2022 - Dankend beter worden in 2022

 

‘Dankend beter worden in 2022’ n.a.v. Luk. 17:11-19

1) Dankbaarheid is als olie in de raderen van het leven. Wat heb ik afgelopen jaar als vanzelfsprekend gezien. Waarvoor kan ik nu dankbaar zijn?
 
2) Vaak gaan we pas bidden als we in problemen zitten. Denk aan de tien melaatsen. Hoe zou het komen dat we over het algemeen weinig danken?

3) In deze geschiedenis worden dingen op z’n kop gezet. Het is een Samaritaan die z’n dankbaarheid laat zien. Jezus is verdrietig dat de anderen God de eer niet geven.
Wat kunnen christenen van vandaag hieruit leren?

4) Die tien melaatsen leefden in quarantaine. Zie je parallellen met de huidige situatie en wat is het beste middel? Betrek hierbij vooral vers 13.   

5) Hoe lang duurt dankbaarheid en wat gaat samen met dankbaarheid?

6) Tien wonderen van mijn leven kunnen zijn: gezondheid, verstand, familie, liefde, vriendschap, rust, natuur, schoonheid, muziek, blijdschap.
Zijn er andere wonderen die je vandaag zou willen toevoegen?

7) In vers 19 staat: ‘Sta op en ga heen; uw geloof heeft u behouden’. Waarom staat er niet: genezen, maar behouden?

Lukas 17:11-19

11 En het geschiedde, als Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van Samaria en Galilea ging.

12 En als Hij in een zeker vlek (=dorp) kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre;

13 En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester! ontferm U onzer!

14 En als Hij hen zag, zei Hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelf de priesters.

En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.

15 En één van hen, ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stem God verheerlijkende.

16 En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en dezelve was een Samaritaan;

17 En Jezus, antwoordende, zei: Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen?

18 En zijn er geen gevonden, die wederkeren, om God de eer te geven, dan deze vreemdeling?

19 En Hij zei tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden.