Bijbeluur 9 januari 2022 - Andreas, de volger

 

serie: onbekende leerlingen van Jezus           

Andreas, de volger

Johannes 1: 35-43

35 Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen.

36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!

37 En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus.

38 En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen:

39 Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?

40 Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure.

41 Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren.

42 Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.

43 En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Cefas, hetwelk overgezet wordt Petrus.

Markus 1: 16-18

16 En wandelende bij de Galilese zee, zag Hij Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee (want zij waren vissers);

17 En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.

18 En zij, terstond hun netten verlatende, zijn Hem gevolgd.

Johann Ulrich Mayr

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Andreas, de volger’ of over het Bijbelgedeelte?

(mail gerust: amsterdam@bijbelcentrum.nl)

  1. Geef eens een eerlijk antwoord op de vraag van Jezus: Wat zoekt gij? (Joh.1:39)

  1. Welke les krijgen we uit het feit dat Andréas, nadat Hij Jezus leerde kennen, als eerste zijn broer Simon bij Jezus wil brengen?

  1. Een ‘volger’ zijn is in onze culturele context niet altijd positief. Hoe zou je dit willen duiden als het gaat om het volgen van Jezus? Waarom? 
  2. Wat hebben de volgende woorden van Jezus persoonlijk voor je te betekenen?: ‘Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij.’