Bijbeluur 23 januari 2022 - De Barmhartige Samaritaan

 

Lukas 10:25-37   Thema:  ‘De barmhartige Samaritaan’. (23-1-2022).

25 En zie, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?

26 En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?

27 En hij antwoordende zeide: Gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.

28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat en gij zult leven.

29 Maar hij willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?

30 En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zwareslagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem halfdood liggen.

31 En bijgeval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij.

32 En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem, en ging tegenover hem voorbij.

33 Maar een zekere Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.

34 En hij tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.

35 En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem; en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom.

36 Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen die onder de moordenaars gevallen was?

37 En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks

Vragen:

1) Waar was het de wetgeleerde in zijn vraagstelling aan de Heere Jezus om te doen? Wat mankeerde er aan zijn houding?

2) Waarom was het zo schrijnend dat juist een priester en een leviet aan de nood van de gewonde man voorbijgingen?

3) Wat is het verschil tussen christelijke naastenliefde en medemenselijkheid?

4) Er is heel veel nood in de wereld. Dit kunnen we onmogelijk allemaal op onze schouders nemen. Hoe moet je dit oplossen?

5) Welke vergelijking zou er te trekken zijn tussen de erbarmelijke toestand waarin de reiziger verkeerde en de geestelijke toestand van de mens?

6) Welke parallellen zijn er tussen de barmhartigheid van de Samaritaan en de barmhartigheid van Christus?