Bijbeluur 6 februari 2022 - Nathanaël, een eerlijk man.

 

Nathánaël, een eerlijke man

serie: onbekende leerlingen van Jezus           

                                                                                                                           

Johannes 1: 44-52

44 Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea, en vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij.

45 Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus.

46 Filippus vond Nathanaël en zeide tot hem: Wij hebben Dien gevonden, van Welken Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth.

47 En Nathanaël zeide tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide van hem: Kom en zie.

48 Jezus zag Nathanaël tot Zich komen, en zeide van hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in welken geen bedrog is.

49 Nathanaël zeide tot Hem: Van waar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer u Filippus riep, daar gij onder den vijgeboom waart, zag Ik u.

50 Nathanaël antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israëls.

51 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Omdat Ik u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, zo gelooft gij; gij zult grotere dingen zien dan deze.

52 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.

Afbeelding met tekst, buiten, boom, lucht

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Nathánaël, een eerlijk man’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. Is het belangrijk om een ‘vijgenboom’ (figuurlijk) te hebben in je leven?
 • Waarom wel/niet? Wat is uw/jouw vijgenboom?

 1. Twijfelen is een vorm van aarzelen omdat je iets niet goed weet.
 • Is het bij Nathánaël wel of niet een vorm van ongeloof?
 • Waarom?
 • Leg een lijn naar de uitspraak van Jezus dat Nathánaël oprecht is. Hoe kan dat?
 • Wat heeft je dit persoonlijk te zeggen?

 1. Is het tot schrik of tot troost dat Jezus ‘je hart en je nieren proeft’?
 • Waarom?

 1. Nathánaël zegt: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël.
 • Ligt hier een een verwijzing naar de ambten van Jezus?

(Profeet / Priester / Koning)