Bijbeluur 6 maart 2022 - Zonder voorwaarden gekozen

 

  Zonder voorwaarden gekozen

                                                                                                             (Unconditional election)

           serie: TULIP, 5 thema’s in het geloof      

Efeze 1: 1-8

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:

2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.

6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;

7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid;

Romeinen 8: 28-31

28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

BOLIER, Bart e.a. - Muur of poort - jij en de uitverkiezing |  Reformatorische theologie | deboekenhoeve

 

 

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Zonder voorwaarden gekozen’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. De geloofsleer over de verkiezing (God kiest zondaren tot zaligheid) is leerzaam. Het maakt nederig, het geeft troost en het geeft verzekering.
  • Probeer dit uit te leggen aan elkaar.

  1. Lees het onderstaande citaat uit onze belijdenis Dordtse Leerregels, hfdst. 1 paragraaf 7.
  • Wat raakt je?
  • Wat vind je moeilijk?
  • Wat heeft het je persoonlijk te zeggen?

Uitverkoren in Christus

Deze verkiezing is een onveranderlijk besluit van God, dat Hij vóór de grondlegging (ver vóór de schepping) van de wereld nam om een bepaald aantal mensen zalig te maken.

Uit het hele menselijk geslacht, dat door eigen schuld uit de oorspronkelijke gerechtigheid in zonde en verderf was gevallen, verkoos Hij hen in Christus tot de zaligheid, alleen uit genade, naar het vrije welbehagen van Zijn wil.

Zij zijn niet beter of waardiger dan andere mensen, maar delen in dezelfde ellende.

Maar God heeft Christus van eeuwigheid aangesteld tot een Middelaar en Hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament van hun zaligheid.

Om hen zalig te maken, heeft Hij ook besloten om hen aan Christus te geven en hen met kracht door Zijn Woord en Geest te roepen en te trekken tot Zijn gemeenschap,

dat wil zeggen: om hun het ware geloof in Hem te schenken, hen te rechtvaardigen en te heiligen, hen met kracht in de gemeenschap van Zijn Zoon te bewaren, en hen tot slot te verheerlijken.

In dit alles betoont Hij Zijn barmhartigheid, tot lof en prijs van de rijkdom van Zijn heerlijke genade.

Preken HC / NGB / DL | Ernst Leeftink - Predikant / Pastor Gereformeerde  Kerk (vrijgemaakt)