Bijbeluur 20 maart 2022 - Persoonlijke vergeving

 

Persoonlijke vergeving

                                                                                                                   (Limited atonement)

           serie: TULIP, 5 thema’s in het geloof      

Johannes 1:29-31

29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.

31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.

Johannes 10:11-16

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

12 Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.

13 En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.

14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.

15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.

16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.

1 Johannes 2:1,2

1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;

2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

verzoening

 

 

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Persoonlijke vergeving’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Staat het aanbod van de genade van Jezus tegenover de uitverkiezing of staan ze naast elkaar?

  1. Lees het onderstaande citaat uit onze belijdenis Dordtse Leerregels, hfdst. 2 paragraaf 3 en 8.
  • Wil je delen wat je dit persoonlijk te zeggen heeft?

PARAGRAAF 3

De dood van Christus is meer dan voldoende om alle zonden te verzoenen

Deze dood van de Zoon van God (aan het kruis) is het enige en volmaakte offer en genoegdoening voor onze zonden, van oneindige kracht en waarde, meer dan voldoende om de zonden van de hele wereld te verzoenen.

PARAGRAAF 8

De zaligmakende kracht van Christus dood geldt alleen voor de uitverkorenen

Dit betekent dat God gewild heeft dat Christus door Zijn bloed, dat Hij aan het kruis heeft vergoten – waarmee Hij het nieuwe verbond bevestigd heeft – uit alle volken, stammen, generaties en talen, alle mensen die van eeuwigheid tot de zaligheid uitverkoren zijn en die aan Hem door de Vader gegeven zijn en alleen hen, op krachtige wijze zou verlossen.

Ook heeft God gewild dat Christus hun het geloof zou schenken, dat Hij door Zijn dood voor hen verdiend heeft.

Dat geldt ook van andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest.

Hij wilde dat Christus hen door Zijn bloed zou reinigen van al hun zonden - zowel die aangeboren zijn als die zij doen nadat of voordat zij het geloof ontvingen - en hen in Zijn trouw tot het einde toe zou bewaren en hen ten slotte heerlijk, zonder enige vlek en rimpel, voor Zich zou plaatsen.

Preken HC / NGB / DL | Ernst Leeftink - Predikant / Pastor Gereformeerde  Kerk (vrijgemaakt)