Bijbeluur 27 maart 2022: Doordringende genade

 

              Doordringende genade

                                                                                                                       (Irresistible grace)

           serie: TULIP, 5 thema’s in het geloof      

Johannes 1:10-14

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

Romeinen 3:21-28

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.

Het tweesnijdend zwaard – Overdenkingen28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Doordringende genade’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. In de Dordtse Leerregels staat in hoofdstuk 3-4, paragraaf 12 dat God de wedergeboorte, zonder ons, in ons werkt. We hebben in de achterliggende Bijbeluren nagedacht over thema’s als Totaal bedorven/Zonder voorwaarden gekozen/Persoonlijke vergeving/Doordringende genade.
  • Wil dit zeggen dat alles ‘passief’ is zonder activiteit van ons?
  • Hoe moeten we dit zien?

  1. Leg uit waarom het genadewerk van Jezus, zonder het werk van de Heilige Geest geen nut/waarde heeft in het leven van mensen.

  1. In onderstaande citaat uit onze belijdenis (Dordtse Leerregels, hfdst. 3-4, paragraaf 11) lees je over het niet tegen te houden genadewerk van de Heilige Geest in het hart van mensen.

Hij opent hun gesloten hart, maakt hun harde hart zacht. Hij giet in hun wil nieuwe hoedanigheden en maakt dat deze van dood levend wordt, van verkeerd: goed, van onwillig: gewillig en van ongehoorzaam: gehoorzaam. Hij beweegt en sterkt die wil zo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.

  • Is het nodig dat Zijn werk zo doordringend is?

Preken HC / NGB / DL | Ernst Leeftink - Predikant / Pastor Gereformeerde  Kerk (vrijgemaakt)