Bijbeluur 17 april 2022 - Altijd bij je

 

Altijd bij je

Matthéüs 28:11-20

11 En als zij heengingen, ziet, enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters al de dingen, die geschied waren.

12 En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds,

13 En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen.

14 En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen, en maken, dat gij zonder zorg zijt.

15 En zij, het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidigen dag.

16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had.

17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.

18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Altijd bij je’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. Er kunnen verschillende reacties zijn op het spreken van God. Denk aan geloof maar ook aan twijfel. 
 • Zie je dit terug in je eigen leven?
 • Wat is de oorzaak?
 • Wat leer je hierin over God?

 1. Jezus zegt: ‘Mij is gegeven alle macht…’
 • Wat zegt dit over Zijn Persoon als je kijkt naar Gods Drie-Eenheid.
 • Wat laat dit zien van Zijn Koningschap?

 1. Jezus is niet voor iedereen Koning. Toch is Hij het wel.
 • Kun je dit uitleggen?
 • Wat betekent dit voor u/jou?

Christelijke kaart En ziet, Ik ben met ulieden; Matth. 28:20. A5