Bijbeluur 1 mei 2022 - Liefde en verlangen

 

Liefde en verlangen

1 Petrus 1:1-9

1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Azië en Bithynië,

2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.

5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.

6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen;

7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;

8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;

9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.

1Johannes 1:7 - in het licht wandelen - GoedBericht

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Liefde en verlangen’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Waarom spreekt Petrus de christenen in zijn brief aan met ‘vreemdelingen’?
  • Christelijk vreemdeling zijn heeft een oorzaak. Deze noemt Petrus ook. Welke is dat?
  • Ervaar je zelf ook dat je een vreemdeling bent?
  • Zo ja, waarin ervaar je dat?

  1. Lees vers 6 en 7 van 1 Petrus 1.
  • Waarom is het nodig dat een gelovige, naast het verlangen en de vreugde van de liefde, ook beproevingen en verzoekingen meemaakt?
  • Wat doet dit met verlangen?

  1. Christenen geloven niet in een leer of theorie over Jezus. Christenen geloven in een Persoon die zij aan het einde van de geschiedenis zullen ontmoeten.
  • Hoe komt het dat Jezus, zonder fysieke ontmoeting, voor een gelovige tóch meer werkelijkheid is dan dat ze iemand wel persoonlijk ontmoeten?