Bijbeluur 22 mei 2022 - Van tuin naar stad

 

Van tuin naar stad

Genesis 2: 8-10, 15

8 Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd had.

9 En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads.

10 En een rivier was voortgaande uit Eden, om dezen hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden.

15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.

Jeremia 29:7

7 En zoekt de vrede der stad, waarheen Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HEERE; want in haar vrede zult gij vrede hebben.

Jona 4:6-11

6 En God, de HEERE, beschikte een wonderboom, en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over den wonderboom met grote blijdschap.

7 Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van den dageraad; die stak den wonderboom, dat hij verdorde.

8 En het geschiedde, als de zon oprees, dat God een stillen oostenwind beschikte; en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij amechtig werd; en hij wenste zijner ziel te mogen sterven, en zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven.

9 Toen zeide God tot Jona: Is uw toorn billijk ontstoken over den wonderboom? En hij zeide: Billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe.

10 En de HEERE zeide: Gij verschoont den wonderboom, aan welken gij niet hebt gearbeid, noch dien groot gemaakt; die in een nacht werd, en in een nacht verging;

11 En Ik zou die grote stad Nineve niet verschonen? waarin veel meer dan honderd en twintig duizend mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand, en hun linkerhand; daartoe veel vee?

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Van tuin naar stad’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Welke houding heb je t.o.v. de stad? Onverschillig, vijandig, romantisch, positief?
  • Heeft het Bijbeluur vanmiddag invloed op deze houding? Zo ja, welke?

  1. Stelling: Nergens in de wereld is zoveel ‘beeld van God’ te vinden als in de stad.

  1. Uit het Bijbelboek Jona, blijkt dat God ontferming heeft tot plaatsen waar veel mensen zijn.
  • Waarom gaan mensen niet meer met het evangelie de stad in?

  1. Wat heeft de tekst uit Jeremia 29:7 je persoonlijk te zeggen?