Bijbeluur 4 juni 2022 - De Heilige Geest

 

De Heilige Geest

Johannes 14:15-21,25-29

15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;

17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.

19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.

20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.

26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.

28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.

29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt.

Heidelbergse Catechismus, zondag 20:

Wat gelooft gij van den Heiligen Geest?

Eerstelijk dat Hij te zamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Wat geloof je over de Heilige Geest?

Hij is samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God.

Hij is ook aan mij gegeven, om mij door het geloof te laten delen in Christus en al Zijn zegeningen, om mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘De Heilige Geest’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Waarom staat er: Wat gelooft ‘gij’ van de Heilige Geest?

  1. Aan wie wordt de Heilige Geest gegeven?

  1. Wanneer wordt de Heilige Geest gegeven?
  • Wat geeft de Heilige Geest?
  • Hoe geeft Hij dat?

  1. Welke troost geeft de Heilige Geest?
  • (Om te beantwoorden of te overdenken) Mag je dat persoonlijk ervaren en hoe?

ArtWay.eu