Bijbeluur 12 juni 2022 - Getuige zijn

 

Getuige zijn

Handelingen 1:4-8

4 En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt.

5 Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten?

7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;

8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Openbaring 6:9-11

9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?

11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Getuige zijn’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Je hebt gehoord wat het woord ‘getuige’ in Handelingen 2:8 in het Griekse woord ‘martures’ betekent.
  • Wat kunnen wij hieruit leren?

  1. Gods (Jezus’) getuige zijn, kan op verschillende manieren. De Bijbel geeft ons daar verschillende voorbeelden van.
  • Hoe zijn onderstaande personen Zijn getuige en op welke manier?
  • Dorkas
  • Discipelen tijdens Pinksteren
  • Paulus in Athene
  • Andreas die Simon meeneemt

  1. Heeft de geschiedenis uit Matthéüs 13 ook betekenis voor de opdracht om Zijn getuige te zijn? (Gelijkenis van het zaad dat gezaaid wordt op de weg, op steenachtige plaatsen, onder doornstruiken en in goede aarde)

International Space Station - GeoGraphixs - GeoGraphixs