Bijbeluur 3 juli 2022 - Blijdschap

 

Blijdschap

Handelingen 8:35-40

35 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.

36 En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

37 En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

38 En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

39 En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap.

40 Maar Filippus werd gevonden, te Azote; en het land doorgaande, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij te Cesarea kwam.

Filippensen 4:1-7

1 Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden!

2 Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere.

3 En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees dezen vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens.

4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.

5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.

6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Markus 16:15,16

15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.

16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Blijdschap’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Paulus roept christenen op in Filippensen 4:4 om altijd ‘blij te zijn in de Heere’.
  • Waarom is hier een oproep voor nodig?
  • Hoe is dit in uw/jouw eigen leven?

  1. Lees uit de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 72 en 73 over de Heilige Doop. 

72: Wast het doopwater de zonden af?

Nee, alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigen mij van mijn zonden.

73: Waarom wordt in de Bijbel dan de doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde genoemd?

God wil ons hiermee niet alleen leren dat onze zonden door het bloed van Christus en de werking van de Heilige Geest worden weggenomen, zoals water het vuil van ons lichaam afwast. Belangrijker nog, de doop is een onderpand en een teken, dat God aan ons geeft. Hij wil ons hiermee ervan verzekeren dat wij geestelijk van onze zonden zijn gewassen, net zoals wij uitwendig met het water zijn gewassen.

  • Kan, gelet op bovenstaande, de volgorde van belijdenis/doop ook andersom plaatsvinden?
  • Waarom wel/niet?

Wilde bloemenweide aanleggen - Pokon - Groen doet je goed