Bijbeluur 10 juli 2022 - Zucht......

 

Zucht…

Romeinen 8:18-23

18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.

20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;

21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.

23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

Lukas 21:25-28

25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;

26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Zucht…’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Christenen worden wel eens als zwaarmoedige mensen gezien die vaak de donkere kanten van het leven benadrukken.
  • Hoe komt dat?
  • Wat heeft ‘mij’ dat te zeggen?
  • Wat laat de Bijbel zien?

  1. Merk je bij jezelf of bij mensen om je heen wel eens iets van Lukas 21:26?
  • Heb je een antwoord op deze ‘vrees’?
  • Zo ja, welke?

  1. Welke troost mag een gelovige putten uit Hebreeën 4:15,16?

‘Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.

Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.’

Schepping | Introductie | Protestantse Kerk in Nederland