Bijbeluur 21 augustus 2022: Wachten..... n.a.v. Psalm 27

 

Psalm 27:7-14 
7 Hoor, HEERE! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o HEERE!
9 Verberg Uw aangezicht niet voor mij, keer Uw knecht niet af in toorn; Gij zijt mijn Hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij niet, o God mijns heils!
10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.
11 HEERE! leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders wil.
12 Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders; want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast.
13 Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des HEEREN zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan.
14 Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den HEERE.

Spreuken 13:12
12 De uitgestelde hoop krenkt het hart; maar de begeerte, die komt, is een boom des levens.


Vragen:

1.    Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema 
‘Wachten…’ of over het Bijbelgedeelte? 

2.    In Psalm 84:8 staat: ‘Zij gaan van kracht tot kracht…’ Hier gaat het over de gelovigen die door God geleid worden. 
•    Hoe verhoudt zich dit tot de ervaring van een gelovige die ‘stilstand’ ervaart? 
•    Is in dit geval het gezegde ‘Stilstand is achteruitgang’ wel of niet van toepassing? Waarom wel/niet?

3.    Wachten op Gods tijd is geen wachten in de ‘wachtkamer’ maar behandeld worden in Zijn ‘behandelkamer’. 
•    Kun je bovenstaande uitleggen?
•    Welke concrete voorbeelden uit je eigen leven of dat van andere mensen heb je waar dit uit blijkt?

4.    Lees nog eens Spreuken 13:12. 
•    Is wachten een vorm van lijden? 
•    Waar denk je aan bij het tweede gedeelte van deze tekst?