Bijbeluur 28 augustus 2022: 'Als God zwijgt.......'

 

Als God zwijgt…

Mattheüs 7:7-12  
7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
8 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.
9 Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?
10 En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven?
11 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!
12 Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.

Jesaja 30:18-21
18 En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.
19 Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem; gij zult ganselijk niet wenen; gewisselijk zal Hij u genadig zijn op de stem uws geroeps; zo haast Hij die horen zal, zal Hij u antwoorden.
20 De Heere zal ulieden wel brood der benauwdheid, en wateren der verdrukking geven; maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien;
21 En uw oren zullen horen het woord desgenen, die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt in denzelven; als gij zoudt afwijken ter rechter hand of ter linkerhand.

Hebreeën 10:35-39 
35 Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft.
36 Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen;
37 Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven.
38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen.
39 Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die geloven tot behouding der ziel.

Vragen:

1.    Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema 
‘Als God zwijgt…’ of over het Bijbelgedeelte? 

2.    In de Bijbel staat in Mattheüs 7:7,8 ‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.’
•    Hoe verhoudt zich deze tekst tot de ervaring van een gelovige (en tot Bijbelse voorbeelden) dat God zwijgt i.p.v. Zijn genade geeft?

3.    In de Bijbel staan beloften dat wie op God wacht niet beschaamd wordt. 
•    Hoe gaat dit tóch in vervulling, al zou je in dit leven de vervulling van Gods belofte niet ontvangen? 

4.    In de volgende tekst uit Jesaja 30:18 lees je over Gods wachten. Dit heeft te maken met het thema ‘Als God zwijgt’.
‘En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over u ontferme, want de HEERE is een God van het gericht; welgelukzalig zijn allen, die Hem verwachten.’
•    Kan het zijn dat God zwijgt omdat het een middel is om je te veranderen?
•    Is God in uw/jouw wachten een middel om jouw verlangen te vervullen of is Hij het doel?