Bijbeluur 18 september - Bevrijding en licht

 

                       Bevrijding en Licht

     serie: Joodse feestdagen

Leviticus 23:33-36, 40-43

33 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

34 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn.

35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gij doen.

36 Zeven dagen zult gij den HEERE vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult den HEERE vuuroffer offeren; het is een verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen.

--- ---

40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn.

41 En gij zult dat feest den HEERE zeven dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren.

42 Zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen; alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen;

43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God!

Leviticus 24:1-4

1 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

2 Gebied den kinderen Israëls, dat zij tot u brengen zuivere gestoten olijfolie, voor den luchter, om de lampen gedurig aan te steken.

3 Aäron zal die voor het aangezicht des HEEREN gedurig toerichten, van den avond tot den morgen, buiten den voorhang van de getuigenis, in de tent der samenkomst; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten.

4 Hij zal op den louteren kandelaar die lampen voor het aangezicht des HEEREN gedurig toerichten.

Johannes 8:12

12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Bevrijding en Licht’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Loofhuttenfeest is een blij feest. Sommige dankliederen die op dit feest gezongen worden wijzen heel nadrukkelijk terug naar Jom Kippoer (Grote Verzoendag)
  • Vind je dat een mooie gedachte? Waarom wel/niet?

  1. Tijdens het Chanoeka-feest moet de kandelaar 8 dagen lang vanaf de straat zichtbaar zijn.
  • Welke les trek je hieruit?
  • Is er een Bijbeltekst (misschien meerdere) waar je aan denkt bij de les die je hieruit trekt?

  1. Het Chanoeka-feest valt samen met de christelijke adventtijd. Welke lijn kun je trekken van de menora (kandelaar) naar het Christelijke advent?