Bijbeluur 2 oktober 2022 - God bedenkt Zich...?

 

 God bedenkt Zich..?

Exodus 32:9-14

9 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk!

10 En nu, laat Mij toe, dat Mijn toorn tegen hen ontsteke, en hen vertere; zo zal Ik u tot een groot volk maken.

11 Doch Mozes aanbad het aangezicht des HEEREN zijns Gods, en hij zeide: O HEERE! waarom zou Uw toorn ontsteken tegen Uw volk, hetwelk Gij met grote kracht, en met een sterke hand, uit Egypteland uitgevoerd hebt?

12 Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende: In kwaadheid heeft Hij hen uitgevoerd, opdat Hij hen doodde op de bergen, en opdat Hij hen vernielde van den aardbodem? Keer af van de hittigheid Uws toorns, en laat het U over het kwaad Uws volks berouwen.

13 Gedenk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw knechten, aan welke Gij bij Uzelven gezworen hebt, en hebt tot hen gesproken: Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels; en dit gehele land, waarvan Ik gezegd heb, zal Ik aan ulieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid.

14 Toen berouwde het den HEERE over het kwaad, hetwelk Hij gesproken had Zijn volk te zullen doen.

Mattheüs 21:18-22

18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem.

19 En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan denzelven, dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem: Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgeboom verdorde terstond.

20 En de discipelen, dat ziende, verwonderden zich, zeggende: Hoe is de vijgeboom zo terstond verdord?

21 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij geloof hadt, en niet twijfeldet, gij zoudt niet alleenlijk doen, hetgeen den vijgeboom is geschied; maar indien gij ook tot dezen berg zeidet: Word opgeheven en in de zee geworpen! het zou geschieden.

22 En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘God bedenkt Zich..?’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Tussen bidden en aanbidden zit verschil. (n.a.v. Mozes in Exodus 32)
  • Kun je duidelijk maken welke?
  • Ga voor jezelf eens na: Wanneer aanbid ik God?

  1. Lees Mattheüs 21:22 over gebed en geloof.
  • Hoe zou je de relatie tussen gebed en geloof willen noemen?
  • Kan het zonder relatie?
  • Bid je zelf met bewustheid van deze relatie?

  1. Welke les neem je uit dit Bijbeluur mee als het gaat over Gods besluiten, het gebed en het ‘bedenken van God’?

Wat opvalt aan dit onderzoek naar gebedsbijeenkomsten in gemeenten -  cvandaag.nl