Bijbeluur 9 oktober 2022 - Een gesloten hemel

 

                     Een gesloten hemel

1 Koningen 17:1-7

1 En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de HEERE, de God Israëls, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!

2 Daarna geschiedde het woord des HEEREN tot hem, zeggende:

3 Ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.

4 En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult; en Ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen.

5 Hij ging dan heen, en deed naar het woord des HEEREN; want hij ging en woonde bij de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.

6 En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds; en hij dronk uit de beek.

7 En het geschiedde ten einde van vele dagen, dat de beek uitdroogde; want geen regen was in het land geweest.

Jakobus 5:17,18

17 Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden.

18 En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort.

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Een gesloten hemel’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. Gods eer is voor Elia erg belangrijk.
 • Is Elia hier, als hij bidt tot God, hard voor mensen?
 • Waarom wel/niet?

 1. Baäl werd gezien als de god die zorgde voor de regen na het droge seizoen.
 • Waarom zou God juist op dit moment, als het regenseizoen al had moeten beginnen, spreken tot Elia?
 • Wat maakt God duidelijk?
 • Wat heeft je dit te zeggen?

 1. God beschermt het leven van de profeet Elia door hem naar de beek Krith te zenden. Maar er zou ook een andere reden kunnen zijn.
 • Welke les ligt hierin voor onze tijd?
 • Welk oordeel is voor een volk uiteindelijk erger?