Bijbeluur 11 december 2022 - De Kerk op mars.

 

De Kerk op mars

Mattheüs 10 : 1 - 16

1 En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwalen te genezen.

2 De namen nu der twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broeder;

3 Filippus en Bartholomeüs; Thomas en Mattheüs, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Lebbeüs, genaamd Thaddeüs;

4 Simon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.

5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.

6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls.

7 En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

8 Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.

9 Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch koper geld in uw gordels;

10 Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig.

11 En in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt, wie daarin waardig is; en blijft aldaar, totdat gij daar uitgaat.

12 En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve.

13 En indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over hetzelve, maar indien het niet waardig is, zo kere uw vrede weder tot u.

14 En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af.

15 Voorwaar zeg Ik u: Het zal den lande van Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan dezelve stad.

16 Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘De Kerk op mars’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Als je wist wat Judas (de verrader) van plan was, zou je dan graag met hem op stap gaan?
  • Waarom zou de Heere Jezus Judas toch er op uit sturen?

  1. Wat wordt er bedoeld met ‘het Koninkrijk der hemelen’?
  • Is dat wat anders dan ‘het Koninkrijk van God’?

  1. In het evangelisatiewerk moet je soms slim zijn, maar vertrouw je dan niet teveel op eigen kracht?
  • Weet je een tekst uit de Bijbel waarin de Heere jou Zijn hulp beloofd?

  1. Zie je tegen eventuele vervolgingen op?
  • Waarom wel of waarom niet?