Bijbeluur 18-12-2022 : Thema: ' naar Huis' n.a.v. 2 Koningen 2 : 1 - 11

 

                                                                     naar Huis!

2 Koningen 2:1-11

1 Het geschiedde nu, als de HEERE Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal.

2 En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Beth-el gezonden. Maar Elisa zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten! Alzo gingen zij af naar Beth-el.

3 Toen gingen de zonen der profeten, die te Beth-el waren, tot Elisa uit, en zeiden tot hem: Weet gij, dat de HEERE heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel, zwijgt gij stil.

4 En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten! Alzo kwamen zij te Jericho.

5 Toen traden de zonen der profeten, die te Jericho waren, naar Elisa toe, en zeiden tot hem: Weet gij, dat de HEERE heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel, zwijgt gij stil.

6 En Elia zeide tot hem: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten! En zij beiden gingen henen.

7 En vijftig mannen van de zonen der profeten gingen henen, en stonden tegenover van verre; en die beiden stonden aan de Jordaan.

8 Toen nam Elia zijn mantel, en wond hem samen, en sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld; en zij beiden gingen er door op het droge.

9 Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn!

10 En hij zeide: Gij hebt een harde zaak begeerd; indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen worde, het zal u alzo geschieden; doch zo niet, het zal niet geschieden.

11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘naar Huis!’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. In de Bijbel vind je maar 2 voorbeelden van mensen die niet stierven maar van de aarde werden opgenomen in de hemel:
  • Henoch, die met God wandelde
  • Elia die voor God gestreden heeft
  • Henoch en Elia zijn een vooruitwijzing naar …
  • Zal het in de wereldgeschiedenis bij deze twee mensen blijven of niet?

  1. Elisa slaat bij zijn terugkeer naar Kanaän (aan de andere kant van de Jordaan) met de mantel van Elia op het water.
  • Welke lijn kun je leggen tussen Elia-Elisa naar Mozes-Jozua?

  1. Er is een bovennatuurlijk levenseinde voor alle gelovigen.
  • Is dit waar/niet waar? Waarom wel/niet?