Bijbeluur 25 december 2022 - God werd mens.

 

God werd mens

Filippenzen 2: 5-8

5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;

6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;

7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;

8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

Mattheüs 20: 25-28

25 En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen.

26 Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar;

27 En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.

28 Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

Afbeelding met persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘God werd mens’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Lees Mattheüs 20:28.
  • Welke voorbeelden kun je geven van het dienen van Jezus?
  • Op welke manier kan ik dienen in mijn leven en dezelfde houding als Jezus hebben?

  1. Paulus drukt de menswording van Christus heel sterk uit in zijn brief aan de Fillipensen: Hij heeft Zichzelf vernietigd.
  • In hoeverre vraagt God hierin navolging van een christen?

Kun je Bijbelse voorbeelden hierbij noemen?

  1. Welk nut heeft het voor u/jou dat God mens werd?
  • Betrek hierbij ook de volgende Bijbeltekst uit Johannes 6:40

En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.’