Bijbeluur 1 januari 2023 - Nieuwjaarsfeest

 

                                                      Nieuwjaarsfeest

Leviticus 23:23-25

23 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

24 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.

25 Geen dienstwerk zult gij doen; maar gij zult den HEERE vuuroffer offeren.

Joël 2:12-14                      

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.

13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.

14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.

Markus 1:1-4, 14,15      

1 Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van God.

2 Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal.

3 De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht.

4 Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.

…  …

14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods.

15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.

2 Korinthe 5:17,18

17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

1 Thessalonicenzen 4:16-18

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Nieuwjaarsfeest’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. In de Bijbel lees je van verschillende grote gebeurtenissen die iets in zich hebben van een nieuw begin. Een ‘spreekwoordelijke nieuwjaarsdag’.
  • Aan welke gebeurtenissen in de Bijbelse geschiedenis denk je?

  1. Hoe wil God dat de eerste dag van het nieuwe jaar gehouden wordt (in het OT)?
  • Heeft dit betekenis voor onze jaarwisseling?
  • Zo niet, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

  1. In het Bijbelboek Openbaringen 21:5 staat: En Die op den troon zat, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
  • Is dit iets wat ook op aarde ook in 2023 al in vervulling gaat of gelden deze woorden alleen voor in de hemel?