Bijbeluur 22 januari 2023 - Arm of rijk?

 

Bijbeluur 15-1-2023  Markus 10:17-22    Thema: ‘Arm of rijk?’

17 En als Hij uitging op den weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knieën vallende, vraagde Hem: Goede Meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve?

18 En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Eén, namelijk God.

19 Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; gij zult niemand tekortdoen; eer uw vader en moeder.

20 Doch hij antwoordende zeide tot Hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af.

21 En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op en volg Mij.

22 Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg; want hij had vele goederen.

Vragen

  1. Wanneer is rijkdom goed en wanneer niet?

  1. Jezus zegt in vers 18: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Eén, namelijk God. Jezus is toch ook God? Hoe moet je deze opmerking van de Heere Jezus zien?  
  1. De Heere Jezus houdt deze man zes gebonden voor die te maken hebben met onze naaste. Waarom?

  1. Waarom ging deze man verdrietig weg?