Bijbeluur 29 januari 2023 - Jezus' thuis

 

Jezus’ thuis

Lukas 2: 41-52

41 En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van pascha.

42 En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag;

43 En de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten het niet.

44 Maar menende, dat Hij in het gezelschap op den weg was, gingen zij een dagreize, en zochten Hem onder de magen, en onder de bekenden.

45 En als zij Hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, Hem zoekende.

46 En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende.

47 En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.

48 En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.

49 En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?

50 En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak.

51 En Hij ging met hen af, en kwam te Nazareth, en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.

52 En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.

Afbeelding met tekst, persoon, mensen, groep

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Jezus’ thuis’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. Je kunt je voorstellen dat het gezin van Jezus een gelukkig gezin was. Toch heeft Jezus dit gezin ‘verlaten’ om Zijn roeping te volgen en een ‘andere familie’ te dienen.
 • Welke ‘andere familie’?
 • Is dit de roeping van iedere christen? 

 1. Deze voor Jozef en Maria, pijnlijke gebeurtenis, hebben ze niet goed kunnen begrijpen.
 • Wat troost je hierin?
 • Wat leer je hiervan?

 1. In Johannes 14:22,23 staat:

‘Judas, niet de Iskariot, zei tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.’

 • Welke relatie heeft deze Bijbeltekst met het thema van vanmiddag?

 1. Deze geschiedenis is beschreven door evangelist Lukas. De tempel neemt in zijn beschrijvingen een belangrijke plaats in. Hij laat zien dat de tempel de belangrijkste plek is in het leven van Jezus. Door Jezus wordt de tempeldienst vervult. Het is Zijn huis.
 • Kun je dit uitleggen?