Bijbeluur 5 februari 2023 - Watersnoodramp / Genadevloed

 

      Watersnoodramp / Genadevloed

Genesis 9: 8-17

8 Voorts zeide God tot Noach, en tot zijn zonen met hem, zeggende:

9 Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u;

10 En met alle levende ziel, die met u is, van het gevogelte, van het vee, en van alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe.

11 En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven.

12 En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten.

13 Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde.

14 En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken;

15 Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven.

16 Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is.

17 Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde is.

De Watersnoodramp - Canon van Nederland

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Watersnoodramp / Genadevloed’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Waarom is het goed om ‘grote gebeurtenissen’ te herdenken?

  1. God belooft in Genesis 9 de aarde niet meer te straffen door een wereldwijde watervloed. Het is opvallend dat dit verbond alleen van Hem uitgaat.
  • Denk je dat Gods belofte ook inhoud dat nooit (door menselijk toedoen) de zeespiegel zo zou kunnen stijgen dat er weer een zondvloed zou ontstaan?

  1. Welke gedachten komen er bij je op bij het zien van de regenboog?
  • Bieden deze gedachten troost/moed voor de toekomst?

De Watersnoodramp - Canon van Nederland