Bijbeluur 5 maart 2023 : 'Tere liefde' n.a.v. Johannes 19 : 23 - 27

 

Tere liefde

          (serie: Kruiswoorden)

Johannes 19:23-27

23 De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen, (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven.

24 Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan.

25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.

26 Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.

27 Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Tere liefde’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. In Efeze 6:1,2 staat: ‘Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere; want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder!’
  • Betekent dit gebod absolute gehoorzaamheid?
  • Zo ja: leg uit. Zo nee: Wat betekent het dan wel?  

  1. Voor u gelezen: ‘Hoe je ouders ook zijn, gedraag je t.o.v. hen als een christen. Je bent hen dit schuldig vanwege de natuur én vanwege de genade’.
  • Wat wordt hier bedoeld?
  • Welke les trek je hier uit?

  1. Welke troost/les/bemoediging/etc. ligt er voor u/jou persoonlijk in dit 2e kruiswoord van Jezus?