Bijbeluur 26 maart 2023 : 'Jezus in Vaders handen' n.a.v. Psalm 31 : 1-6 en Lukas 23 : 44 - 49

 

Jezus in Vaders handen   

    (serie: Kruiswoorden van Jezus)                                                           

Palm 31:1-6

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester.

2 Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid.

3 Neig Uw oor tot mij, red mij haastelijk; wees mij tot een sterke Rotssteen, tot een zeer vast Huis, om mij te behouden.

4 Want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg; leid mij dan, en voer mij, om Uws Naams wil.

5 Doe mij uitgaan uit het net, dat zij voor mij verborgen hebben, want Gij zijt mijn Sterkte.

6 In Uw hand beveel ik mijn geest; Gij hebt mij verlost, HEERE, Gij, God der waarheid!

 

Lukas 23:44-49

44 En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

45 En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door.

46 En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.

47 Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.

48 En al de scharen, die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen, die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten.

49 En al Zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die Hem te zamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. 

Vragen:

 

1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema 

‘Jezus, in Vaders handen’ of over het Bijbelgedeelte? 

 

2. Zoals altijd hebben Bijbelwoorden een keerzijde wanneer je beseft wat ze persoonlijk voor je betekenen. Dit kwam ook in de toespraak naar voren. Wat raakt je in de keerzijde van dit laatste kruiswoord van Jezus: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest’?

 

3. Gods kind, een gelovige, heeft een ‘grond’ om zijn/haar ziel in Gods hand over te geven als de dood dichtbij is. 

Lees hieronder welke grond en bespreek met elkaar wat dit betekent.

• God is hun Schepper

• Gods kind is een verlost schepsel

• Gods kind is een vernieuwd schepsel

• Gods kind is een verzegeld schepsel 

 

4. Tere vraag bij het terugkijken naar de kruiswoorden van Jezus: Is het lijden van Jezus groter geweest dan het eeuwige lijden wat mensen dragen in de hel als ze Jezus verwerpen in hun leven?

• Waarom wel/niet?